Bessel 函數

出自維基百科,自由嘅百科全書

貝索函數Bessel functions)係數學上嘅一類特殊函數嘅總稱。一般貝索函數係下面常微分方程(一般叫做貝索方程)嘅標準解函數