i·UniQ

出自維基百科,自由嘅百科全書

i·UniQ新鴻基地產2011年香港島建立嘅住宅系列。

簡介[編輯]

i·UniQ旗下暫時有兩個項目,分別係i·UniQ 譽都i·UniQ 譽·東。兩個項目都喺港島東,新鴻基地產曾經喺記者會話下一個i·UniQ項目,會喺港島西區卑路乍街[1]

新鴻基地產喺推售i·UniQ 譽都(i·UniQ Residence)嗰時,創立咗I am UniQ創刊號[2],重喺各個市區熱點同售樓處派發。

理念[編輯]

「i·UniQ」係一個革新概念嘅住宅品牌,以盛放生活做主題。「i·UniQ」即係「i am UniQ (unique)」咁解,UniQ就嚟自對Work | Live | Play每一方面,都追求選擇,希望以個人無限嘅活力,爭取最優越嘅成果、自主最優越嘅生活。就係一份堅持、主見埋同對生活細節嘅執着,蘊釀出獨特嘅生活智慧、個性同品味,令生活優越盛放。

i·UniQ 譽都[編輯]

「i·UniQ 譽都」係「i·UniQ」第一個項目,喺香港筲箕灣筲箕灣道305號,總共有117伙,建築面積由398到622呎(實用面積由297到467呎),包括一房,兩房單位,樓底大概高3.5米(即係大概11呎6吋)。分層單位就有24層,成幢樓大概高120米。

i·UniQ 譽都地盤
i·UniQ 譽都嘅巴士站廣告
 • 簡介[3]
  • 幢樓主要喺一房單位,佔幢樓總數超過七成
  • 樓底好高,高大概3.5米(即係大概11呎6吋)
  • 有個天際會所,喺31樓開始到頂層,重有個24小時開放嘅健身室
 • 附近環境
  • 主要都喺舊區,但附近有出名多嘢食嘅筲箕灣東大街。
  • 交通嘅話,電車、港鐵、巴士、小巴都喺5分鐘內去到。
 • 銷情
  • 2011年5月開盤,市傳唔夠一個禮拜就清袋,套現咗8億。

i·UniQ 譽·東[編輯]

「i·UniQ 譽·東」係「i·UniQ」品牌下第二個物業,喺香港筲箕灣筲箕灣道157號,有79伙,分層單位就有22層,有Studio Flat、一房到四房嘅則。標準單位建築面積由420呎到850呎(實用面積由326呎到669呎)。另外重有特色單位,即係4房天際大宅同一啲平台花園單位,建築面積由411呎到1,370呎(實用面積由326呎到1,067呎)[4]

i·UniQ 譽·東地盤相
除咗好似i·UniQ 譽都咁有一房同兩房,重有studio flat同少量三房同4房嘅特色單位
樓底有成3.5米高(即係大概11呎6吋高)
有天際會所,重有個BBQ Terrace及24小時開放健身室[6]
 • 交通方面
勁快到巴士同小巴站,因為樓下就有站
3分鐘度去到港鐵西灣河站同電車站
 • 附近環境
主要都係舊區,不過前面就新起咗個愛秩序灣公園,用昔日漁村做主題,據聞用咗9千萬起[7]
 • 銷情
未開售

參考[編輯]

 1. 新地譽東傳呎價萬六 - 太陽報新聞
 2. 新地港島東革新概念住宅 「i·UniQ 譽都」品牌雜誌「i·UniQ」創刊號正式面世 活現WORK | LIVE | PLAY自主生活[失咗效嘅鏈]
 3. 美聯物業 - i•UniQ Residence 網上樓書
 4. 地港島區革新概念住宅系列 -i·UniQ二個項目命名為i·UniQ 譽·東. 原著喺2011年7月22號歸檔. 喺2011年7月13號搵到.
 5. 中原地產- i·UniQ Grand 網上樓書
 6. 新地港島東革新概念住宅 「i·UniQ 譽都」設天際會所「Club UniQ」及空中住宅大堂 戶戶享特高樓層[失咗效嘅鏈]
 7. 西灣河9000萬建香味花園 - 星島日報 Archive.is歸檔,歸檔日期2012年9月9號,。

出面網頁[編輯]