Template:維基百科街坊

出自維基百科,自由嘅百科全書
維基百科街坊
  • 幫助櫃枱 — 問下點用維基百科。
  • 詢問處 — 好似個圖書管理員。有唔同志願人士解答你各科疑難。
  • 城市論壇 — 傾下維基百科本身嘅嘢,例如技術同方針。
  • 社區大堂 — 維基百科唔同方面嘅壁佈板,計劃,資源,活動。
  • 網站新聞 — 維基百科同維基基金會嘅宣佈,更新同新聞發佈。
  • 本地大使館 — Tourists are most welcome to the embassy district of the Cantonese Wikipedia. You can find the ambassador for your language. And if you have any question, just ask.