Wikipedia:新聞稿/維基百科嘅第壹萬篇廣東話文章

出自維基百科,自由嘅百科全書

2009年1月26號,香港

Wikimedia Foundation宣佈第壹萬篇嘅廣東話維基百科嘅文章係『C (搞清楚)』。

維基百科係響 Wikimedia Foundation 之中嘅第一個計劃,英文版響2001年開始;而廣東話版響2006年3月25號開始,至今已經起過咗壹萬篇。

關於維基百科[編輯]

諗吓響呢個星球上每一個人都可以到達到知識嘅總和,呢啲係我哋做嘅。 - 維基百科創始人 占美威爾斯

廣東話維基百科始創於2006年3月,維基百科成為咗響互聯網之中增長得最快嘅社群之一。響265種語言之中有超過三百萬篇嘅文章,全部都係由網上嘅自願者創立嘅。

響維基百科嘅全部文字響現時為止都係由GFDL發佈嘅,原指用戶可以跟住呢啲條款去任意發佈呢啲文章,乜嘢字都係Copyleft嘅。

『維基百科』係屬於 Wikimedia Foundation 嘅註冊商標。

關於 Wikimedia Foundation[編輯]

Wikimedia Foundation 係一間響2003年成立嘅一個可減稅非牟利慈善機構,現時響加州,免費為公眾提供各服務。