Wikipedia:是日正文/2019年3月

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
科學宇宙

科學係指一個有系統咁去尋求同組織知識嘅行業。佢嘅方法係建基於實證方法-科學家會諗一啲驗證得到嘅理論同假說出嚟,再做實驗或者用觀察嘅方法嚟攞數據,跟手再睇吓佢哋嗰柞理論同假說係咪真係符合攞到嘅數據,最後唔啱嘅理論同假說會畀科學家淘汰或者改;跟住科學家會係咁重覆呢個過程,一路直到揾到一啲完全符合實驗同觀察數據嘅理論為止。

現代嘅科學會按照研究嘅題目分做唔同嘅學科,大類有形式科學物理科學生命科學、同社會科學-而呢啲大類重有得分得再細啲,好似係專係研究冇生命嘅自然物體嘅「物理科學」,就有得細分做物理同埋化學呢啲再專門啲嘅學科。而且學界重有「應用科學」呢樣嘢-專係指一啲將科學用喺實際範籌嘅學科,例如係工程學呢啲。

科學呢家嘢歷史好悠久,有得追溯到去古希臘時期。嗰時古希臘嘅哲學家好鍾意傾同諗點樣先至可以得到知識,開始度咗啲橋出嚟:佢哋有討論科學同實證方法點樣可以幫到人類得到知識。由嗰時開始,科學就有一路發展,古羅馬印度文明、中世紀歐洲、同期嘅伊斯蘭世界華夏文明(尤其係趙宋皇朝)、文藝復興嘅歐洲、同埋近世嘅歐美同日本都有見到重大嘅科學進展。而到咗廿一世紀,科學已經做咗一樣全世界都喺度搞嘅嘢。每年世界各個大國都投資好多錢落去科學研究度,而科學家亦都成為咗一份幾有社會地位嘅工。另一方面,科學對社會同人文嘅影響好大,有好多科幻戲同小說都係喺度探討緊科學對人類社會嘅影響,而科學上嘅進步又好多時會產生新科技嚟刺激文藝方面嘅發展,例如光學(研究光嘅物理學分枝)嘅進步令到人發明咗相機呢樣機器-進而令到現代人有咗影相呢門美術。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 第10屆英國保守黨黨魁選舉2016年東亞寒流橫渡珠江