Wikipedia:申請做管理員/CantoneseWiki

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
以下嘅討論係一個成功申請做管理員嘅歸檔。請唔好再修改佢
有關嘅管理員提名已經移動到各子頁(最後於提名頁嘅記錄

CantoneseWiki[編輯]

最後結果 (11/0/0) ,於2006年4月25號 20:10(UTC) 結束

以下係CantoneseWiki留言 | 貢獻)嘅申請資料:

我係申請搞 cantonese.wikicities.com 嗰個人,除咗作為以廣東話同廣東文化嘅網上社區之外,重整咗一兩篇文當係廣東話維基百科嘅 trial-run ,亦都花咗些少時間將嗰邊個介面局部翻譯咗。另外,我係首先喺 Meta-Wiki 、 Wikimedia Commons 、 Wikispecies 同埋 Wikisource 嘗試搞廣東話版嘅人。(多得 Shinjiman 肯支持,幫手執返靚 Wikimedia Commons 個 Main Page 。)好開心做咗咁多野都好似徒勞無工之後,哩度嘅反應竟然會咁熱烈。 - CantoneseWiki 21:32, 27 三月 2006 (UTC)

贊成
 1. CantoneseWiki 21:32, 27 三月 2006 (UTC)
 2. 09:21, 28 三月 2006 (UTC)
 3. Shinjiman 10:13, 28 三月 2006 (UTC)
 4. Jasonzhuocn...._交流10:55, 28 三月 2006 (UTC)
 5. Kimchi.sg | 對話 12:28, 28 三月 2006 (UTC)
 6. --Ffaarr 13:48, 28 三月 2006 (UTC)
 7. HenryLi 19:08, 31 三月 2006 (UTC)
 8. Joshtinho 17:58, 1 四月 2006 (UTC)不愧成為管理員
 9. Node ue 19:43, 1 四月 2006 (UTC) 更係啦!
 10. 我想你是有经验, 可以胜任此职的. 我也建议你采用百花齐放的原则, 多更改, 少删除. 拼音
 11. --Pete 21:09, 15 四月 2006 (UTC)
 12. Oscarcwk 07:58, 23 四月 2006 (UTC)
反對
中立
其他意見
佩服呢個「粵語wiki百科之父/母」。A-giâu 17:01, 29 三月 2006 (UTC)
係唔係應該話係「粵語wiki之父/母」呢,因為meta、commons同埋species比百科更早出現。--Shinjiman 17:09, 29 三月 2006 (UTC)
過獎喇。 - CantoneseWiki 18:19, 29 三月 2006 (UTC)
你個用戶頁要有嘢寫先得喎,呢個係做管理員嘅條件。--Hello World! 17:10, 25 四月 2006 (UTC)
以上嘅討論係有關哩個討論嘅歸檔。請唔好再修改佢。之後嘅評論應該要喺相關嘅討論頁(例如喺哩一項提名或者喺被提名嘅用戶中)。唔好再喺哩一頁再做任何嘅編輯。