User:Mentalpristo/沙盒1

出自維基百科,自由嘅百科全書

注意:呢道係User:lkhtom123啲個人沙盒,兄係比我測試,如果想試下沙盒,去Wikipedia:沙盒

歌訣一 三皇五帝始,堯舜禹相傳。 夏商與西周,東周分兩段。 春秋和戰國,一統秦兩漢。 三分魏蜀吳,二晉前後延。 南北朝並立,隋唐五代傳。 宋元明清後,皇朝至此完。


歌訣二 (由達拉斯市李嘉清所紀)[1] 唐虞夏商周完東,春秋戰國秦末烽, 漢分三國收魏晉,南北朝夕隋唐風, 五代十國遼夏匆,宋疲金盡元朝攻, 明滅清寒虛國庫,國民革命歸於中。


歌訣三 唐堯虞舜夏商周,春秋戰國亂悠悠。 秦漢三國西東晉,南朝北朝是對頭。 隋唐五代又十國,宋元明清帝王休。


歌訣四 三皇五帝夏商周,歸秦及漢三國休。 晉終南北隋唐繼,五代宋元明清收。


歌訣五(香港中學生常用簡易版本) 黃虞夏商周,春秋戰國秦, 兩漢三國晉,晉後南北分, 隋唐五代宋,元明清及民。


歌訣六 唐堯虞舜夏商周,春秋戰國亂悠悠。 秦漢三國西東晉,南朝北朝並對頭。 隋唐五代北南宋,元明清後帝王休。


歌訣七 唐堯虞舜夏商周,歸秦及漢三國後。 魏晉南北隋唐繼,五代宋元明清民。


歌訣八 (1972、1973年馬來西亞古晉中學劉延森老師) 三皇五帝夏商周,戰國歸秦繼漢劉, 三國魏晉南北繼,隋唐五代宋元明。


歌訣九 黃帝唐虞夏商周, 秦漢後分三國志, 晉分東西南北朝, 隋唐後有五代起, 宋元明清民國成。


歌訣十 三皇五帝夏商周, 秦皇漢祖三國鬥。 晉終南北隋唐帝, 五代宋元明滿清。


歌訣十一(旋律:哥哥爸爸真偉大) 黃帝堯舜夏商周 周分東西周 秦後是兩漢 魏晉南北朝 隋唐之後 五代十國 再來宋和元明清 中華民國、中華民國