Forth

出自維基百科,自由嘅百科全書

Forth係1960年代末期,由查理斯·摩爾發展出嚟喺天文台用嘅電腦自動控制系統同埋程式語言,畀用戶好容易組合系統現成嘅簡單指令,定義做功能複雜啲嘅高階指令。