Scratch

出自維基百科,自由嘅百科全書

Scratch麻省理工媒體實驗室終身幼稚園組開發嘅一套電腦程式開發平台,宗旨係畀程式語言初學者唔使先學習程式同語法就可以設計產品。