Space Oddity

出自維基百科,自由嘅百科全書

Space Oddity(有譯做太空怪談太空怪人) 係大衛寶兒1969年專輯Space Oddity入邊發表嘅一首歌,係佢自己創作同埋唱。首歌嘅歌詞講咗一個太空人Major Tom(虛構嘅)迷失喺太空嘅故事。因為同年阿波羅11號登月行動,Space Oddity被BBC作為登月節目嘅主題曲,結果呢首歌就紅咗,喺商業上好成功。

呢首歌嘅影響好大,之後嘅四十年入邊,一直有唔同嘅歌手翻唱過。梁翹柏‎喺寫文回憶黃家駒時,重特登提到佢哋去到海邊,彈結他合唱呢首歌,話係佢同黃家駒「最和諧嘅一次合唱」。