Talk:大衛·高帕菲 (魔術師)

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

討論改名[編輯]

有IP用戶提議改名做大衛高柏飛,我原則上贊成:

  1. 粵語圈入面講到David Copperfield多數都係指魔術師嗰位,所以主標題應該畀返佢。
  2. David Copperfield個Copperfield慣常譯做「高柏飛」。

不過既然開文者有用開點,所以我亦唔反對搬去大衛·高柏飛。--Kowlooner (傾偈) 2014年8月25號 (一) 13:40 (UTC)

「菲」字改「飛」字我無問題,但係我都係建議保留返「(魔術師)」,原因有兩個:
  1. 「菲」字同「飛」字同音,都係讀fëi⁵⁵,唔清楚「大衛·高柏飛」用焉個fëi⁵⁵嘅用戶有可能打錯字;
  2. 據我所知,伊位魔術師係睇徂狄更斯本小說之後,先至用徂本小說個主角個名David Copperfield做自己嘅藝名嘅(佢個真名叫做David Seth Kotkin),我認為應該保留返伊個先來後到嘅順序。
粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2014年8月25號 (一) 19:00 (UTC)