Template:是日靚畫

出自維基百科,自由嘅百科全書


睇埋:Wikipedia:是日靚畫

陳列室[編輯]

文字式[編輯]

是日靚畫

佛堂洲

佛堂洲,又叫佛頭洲,舊時香港一島,近新界清水灣半島南便,因將軍澳新市鎮填海,同填地相連。島上嘅佛頭洲稅關遺址係法定古蹟。

圖片來自:Baycrest
舊圖 - 更多正圖...

短式[編輯]

是日靚畫

佛堂洲

佛堂洲,又叫佛頭洲,舊時香港一島,近新界清水灣半島南便,因將軍澳新市鎮填海,同填地相連。島上嘅佛頭洲稅關遺址係法定古蹟。
幅圖來自:Baycrest
舊圖 - 更多正圖...

單欄式[編輯]

佛堂洲

佛堂洲,又叫佛頭洲,舊時香港一島,近新界清水灣半島南便,因將軍澳新市鎮填海,同填地相連。島上嘅佛頭洲稅關遺址係法定古蹟。

圖片來自:Baycrest
舊圖 - 更多正圖...

單行式[編輯]

佛堂洲

佛堂洲,又叫佛頭洲,舊時香港一島,近新界清水灣半島南便,因將軍澳新市鎮填海,同填地相連。島上嘅佛頭洲稅關遺址係法定古蹟。

圖片來自:Baycrest
舊圖 - 更多正圖...

修改[編輯]

  • 響呢度修改陳列室。
  • 響呢度修改裏面啲嘢。
  • 響呢度修改裏面啲格式。