Template:第啲

出自維基百科,自由嘅百科全書
  想搵第二個意思嘅話,請睇第啲 (搞清楚)

點用呢個模[編輯]

參數 說明
嘢 / subject 呢一版講緊嘅嘢
他 / other 第二個同名或類似文章要講嘅嘢,預設係第二個意思
1 / 2 他/other連結嘅目標,預設係文章名 (搞清楚)
他2 / other2 第三個同名或類似文章要講嘅嘢,預設係第二個意思
3 / 4 他2/other2連結嘅目標,預設係文章名 (搞清楚)

例子[編輯]

{{第啲|嘢=呢一版講緊嘅嘢|他=第二啲名或類似嘅文章|1=第二啲名}}

{{Otheruses|subject=呢一版講緊嘅嘢|other=第二啲名或類似嘅文章|1=第二啲名}}

{{他用|嘢=呢一版講緊嘅嘢|他=第二啲名或類似嘅文章|1=第二啲名}}