Template:長度、闊度、高度

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
模解[] [] [] []

呢個模根據英文維基嘅Template:Unit length原版模,再結合全球地區嘅粵語人口用法而整。因為兩廣地區用嘅係(市尺)、(市寸),港澳同國外地區用嘅係(英里)、(英尺)、(英寸)。

佢可以從以下範圍轉換:

用法[編輯]

直接用以下代碼其一就得:

中文簡寫 英文全寫 中文全寫
{{長度|(單位)|(數值)}} {{Unit length|(單位)|(數值)}} {{單位長度|(單位)|(數值)}}
{{闊度|(單位)|(數值)}} {{Unit width|(單位)|(數值)}} {{單位闊度|(單位)|(數值)}}
{{高度|(單位)|(數值)}} {{Unit height|(單位)|(數值)}} {{單位高度|(單位)|(數值)}}

但一定要注意:

  1. 一定要寫成上面嘅表格代碼噉(九個是旦一個)先至會出數值。
  2. (數值):一定要用阿拉伯數字寫嘅數值,唔係嘅話唔會出數值。
  3. (單位):一定要寫清楚以下呢啲單位【十八個是旦一個】先至得:
國際單位 中式單位 英式單位
千米 km li mi
m cf ft
毫米 mm ci in

唔係嘅話,個數唔會出嚟。