Template:BS

出自維基百科,自由嘅百科全書
模解[] [] [] []

呢個鐵路模有九個參數,分別係:

  • 第一欄位,填圖標代號(base ID)
  • 第二欄位,填里程
  • 第三欄位,填站名
  • 第四欄位,用來註明同呢個站交滙嘅其他綫路
  • 第五欄位,用來註明沿綫嘅事物或特色
  • O1,填第二個圖標嘅代號(float ID)
  • PX,用來調整圖標大細,唔填,默認爲24px
  • HI,用來調整「里程」嗰欄嘅highlight
  • km,填里程,同第二欄位一樣

全部參數如下:

{{BS|(圖標代號)|(里程)|(站名)|(站嘅註明)|(沿綫嘅註明)|O1=|PX=|HI=|km=}}