Template:Cipher

出自維基百科,自由嘅百科全書
模解

呢個模由最多12位嘅數字之中攞一位數。

用法

{{Cipher|{{{1}}}|{{{2}}}}}

第一個參數係一個整數,第二個係要攞嘅數字嘅位數,由右至左計(1,2,如此類推)。

若果超出設定嘅位數,會去返0。

例子

{{Cipher|9876543210|0}}得到0。

{{Cipher|9876543210|9}}得到9。

{{Cipher|123456789|0}}得到9。

{{Cipher|123456789|8}}得到1。

{{Cipher|432109876543210|12}}得到2。

{{Cipher|432109876543210|13}}得到0!