Template:Redirect-multi

出自維基百科,自由嘅百科全書
模解[] [] [] []

呢個模會產生一個頭解,樣式同{{redirect}}類似,大多用喺多個跳轉頁同時存在時。

用法[編輯]

模嘅第一個參數係一個數字(確切講應該係一個正整數),預設值係1,可以留空或者給予非數字(呢個時候採預設值)。

緊跟數字參數後係呢個數字個數個跳轉頁嘅名字,例如:

{{redirect-multi|3|REDIRECT1|REDIRECT2|REDIRECT3}}
  「REDIRECT1」、「REDIRECT2」同「REDIRECT3」跳轉到呢度。想搵其他用法,請睇「REDIRECT1 (搞清楚)」、「REDIRECT2 (搞清楚)」同「REDIRECT3 (搞清楚)」。

如果像上面嘅示例一樣冇提供額外嘅參數,呢個模會自動呈現跳轉頁可能對應嘅搞清楚版。

如果提供咗額外嘅參數,呢個模會像{{redirect}}一樣,以「想搵……請睇……」嘅方式運作,例如:

{{redirect-multi|3|REDIRECT1|REDIRECT2|REDIRECT3|USE1|PAGE1|同|PAGE2#SECTION|USE2|PAGE3{{!}}DISPLAY}}
  「REDIRECT1」、「REDIRECT2」同「REDIRECT3」跳轉到呢度。想搵USE1,請睇「PAGE1」同「PAGE2 § SECTION」。想搵USE2,請睇「DISPLAY」。

如果提供嘅跳轉參數個數同前面提供嘅數字個數唔一樣,將會報錯同自動分類去一個類下(可用參數修正令呢個模唔進行自動分類):

{{redirect-multi|3|REDIRECT1|REDIRECT2|category=false}}錯誤:缺少redirect參數 (help).