Template:User mn-1

出自維基百科,自由嘅百科全書
mn-1ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ᠃
Энэ хэрэглэгч Монгол хэлний анхан шатны мэдлэгтэй.