User talk:Stanglavine

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
Stanglavine你好!食咗飯未?歡迎加入粵文維基百科
  • 維基百科鼓勵勇於修改,所以放膽寫!「維基百科五大支柱」係百科、中立、內容自由、行為規範、無死板嘅規則。
  • 維基百科唔鼓勵搞破壞,如果搞破壞,就有可能俾人封鎖
  • 我哋發展緊翻譯外文專有名詞嘅一套指引《Wikipedia:翻譯》,你可參攷同埋畀意見。希望你鍾意來呢度寫嘢。
  • 得閒飲茶!
  • Welcome to Cantonese Wikipedia. If you cannot understand Cantonese, you can write to our Ambassador. Enjoy yourself.

我係歡迎你嘅維基人:唔重要嘅人 (傾偈) 2020年7月22號 (三) 10:49 (UTC)