AMD處理器一覽

出自維基百科,自由嘅百科全書

呢個係超威半導體 (AMD) 推出嘅微處理器列表,以代數同推出年份排序。

AMD設計微架構[編輯]

Am2900系列(1975年)[編輯]

29000 (29K) (1987–1995年)[編輯]

x86架構處理器[編輯]

第二貨源處理器(1979–1991年)[編輯]

(為英特爾嘅第二貨源)

Amx86 系列 (1991–1995年)[編輯]

K5 系列 (1995年)[編輯]

K6 系列 (1997–2001年)[編輯]

K7 系列 (1999–2005年)[編輯]

K8 系列 (2003年–)[編輯]

成員: OpteronAthlon 64SempronTurion 64Athlon 64 X2Turion 64 X2Athlon X2

K10 系列 (2007年–)[編輯]