Cantor定理

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢

Cantor 定理係指ZFC 集合論入面,任何 A 嘅冪集(所有子集嘅集合)嘅基數嚴格大過原本嘅集 A 嘅基數。