Cantor定理

出自維基百科,自由嘅百科全書

Cantor 定理係指ZFC 集合論入面,任何 A 嘅冪集(所有子集嘅集合)嘅基數嚴格大過原本嘅集 A 嘅基數。