User:Penkyamp

出自維基百科,自由嘅百科全書

粤拼五万汉字文件

Penkyamp-粵拼-漢字對照表


http://penkyamp.pbwiki.com/
我哋系做什么的?
http://penkyamp.pbwiki.com/Seuyap+Gonkgoy+Foxs
Please click to download Penkyamp special characters input software. Password: share
http://blog.sina.com.cn/penkyamp
penkyamp的博客
http://www.cnic.org/wiki/Penkyamp
维客上方案文
http://www.cnic.org/wiki/User:Penkyamp
维客上大使馆
http://wiki.keyin.cn/index.php/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E8%AF%9D%E6%8B%BC%E9%9F%B3
科印网 广东话拼音
http://zh-yue.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%A3%E6%9D%B1%E8%A9%B1%E6%8B%BC%E9%9F%B3
維基百科,自由嘅百科全書
http://wuu.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%BF%E4%B8%9C%E8%AF%9D%E7%BD%97%E9%A9%AC%E5%AD%97%28Penkyampji%29%E6%96%B9%E6%A1%88
吴语百科全書
http://zh.wikipedia.org/wiki/粵字
http://zh-yue.wikipedia.org/wiki/User:Penkyamp/yeudji


(讀音: )

([[User:Penkyamp|讀音]]: )

([[廣東話拼音|讀音]]: )

以下系广东话拼音的带调号字母,可以直接复制:

Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü - Ã ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Õ õ Ũ ũ - Â â Ê ê Î î Ô ô Û û = Á á É é Í í Ó ó Ú ú - À à È è Ì ì Ò ò Ù ù --- Ṅ ṅ Ñ ñ Ň ň Ṋ ṋ Ń ń Ǹ ǹṆ ṇ Ṁ ṁ Ḿ ḿ Ṃ ṃ Ḧ ḧ Ĥ ĥ

''本分頁係[[液體]]一頁嘅 [[User:Penkyamp|Penkyamp (廣東話拼音)]] 同漢字粵文雙文版''
Penkyamp 输入汉字软件可以下载了[編輯]

http://zime.googlecode.com/files/plume-1.1.zip

http://zime.googlecode.com/files/plume-1.1-data-penkyamp.zip

解壓縮 plume-1.1.zip,得到文件夾 plume-1.1/

解壓縮 plume-1.1-data-penkyamp.zip,得到文件夾 json/

把 json/ 置於 plume-1.1/ 內,即可用瀏覽器開啟 plume-1.1/Plume.html (也就是那个名为 plum 的 html 文件,点击就可以显示输入网站)。

這裡有個簡單的說明書:

http://code.google.com/p/zime/wiki/PlumeUserManual

必睇资料

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=9970&extra=page%3D1

Penkyampji方案

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=989&highlight=

粵語拼音文字(广东人必读)1 2


http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=14958

淺釋Penkyampji的韻尾拼寫形式 感谢 xiss 的贡献!

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=17714&extra=page%3D1

Penkyamp Jyutping 拼法对照表

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=13505&extra=page%3D5

PENKYAMP兄,对于Penkyampji我有尐改进建议


http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=17540&extra=page%3D3

Xiss, 对Penkyamp2008版嘅一个新修改建议


http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=11459&extra=&page=3

返番第一页,有bruce生贴嘅两万汉字同jyutping对照表。请根据该表转换成penkyamp.


http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=11180&extra=&page=4

汉字转粤拼小工具

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=13799

汉字转粤拼小工具

http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=11180&extra=&page=1

广东话拼音元音上标调系统:六声调上标符号输入软件,适用于各方案, 欢迎下载!


http://bbs.cantonese.asia/viewthread.php?tid=20460&extra=page%3D1

[輸入法] ZIME/中州韻輸入平臺簡介 New

Penkyamp 系粤语,亦就系广东话的拉丁拼音。

我哋准备翻译一些张悦楷等人的讲古仔节选, 粤语圣经, 唐诗, 世界人权宣言等文. 但绝对是PENK汉双文的。


http://penkyamp.pbwiki.com/Penkyamp http://penkyamp.pbwiki.com/Penkyamp+Wikipedia+Ban


拼音范文:[編輯]

南海潮 Nam Hõi Ciu[編輯]

Honkha mún sã Yeùd tïn dönk pôhiũ
紅霞满洒粤天東破曉
Jënkjënkyàtseóng jòy wajeöng
蒸蒸日上序華章
Honkmin jĩgënk yàw tïm cïnbâg dõ
紅棉紫荆又添千百朶
Yäntyänt mànsây jeòng
欣欣萬世象
Ngó gîn göngciu yïyin töy hẽy ná sänbãn
我見江潮依然推起那舢板
Keôgsì ceün guô yôkyeúkenklaw sänt lêng gẽnk
卻是穿過玉宇瓊樓新靚景
Ngó gîu hõiciu bötow bätyîu jé hönkyõnk
我叫海潮波淘不要這洶涌
Gâg jeù yät pîn mànléy dàiyeong guäysämpcîd
隔住一片萬里大洋帰心切


《世界人权宣言》 Sâygâi yantkeun seünyin[編輯]

《世界人权宣言》广东话拼音版

Universal Declaration of Human Rights: Cantonese Penkyamp Version

"Sâygâi Yantkeun Seünyin" Guõngdönkwã Pênkyämp Bãn


Dày Yät Tiu
第一条
Yantyant sänk yi jìyaw, hãy jeünyim tonk keunlèy seòng yätlòt penkdãnk.
人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。
Kóydèy fûyáw léysênk tonk leongsämp, bènk yënkgöi yí hënkdày guänhày gê jënksant seöng dôydòi.
他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。
Article 1
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.


序 言

鉴于对人类家庭所有成员的固有尊严及其平等的和不移的权利的承认,乃是世界自由、正义与和平的基础,
鉴于对人权的无视和侮蔑已发展为野蛮暴行,这些暴行玷污了人类的良心,而一个人人享有言论和信仰自由并免予恐惧和匮乏的世界的来临,已被宣布为普通人民的最高愿望,
鉴于为使人类不致迫不得已铤而走险对暴政和压迫进行反叛,有必要使人权受法治的保护,
鉴于有必要促进各国间友好关系的发展,
鉴于各联合国国家的人民已在联合国宪章中重申他们对基本人权、人格尊严和价值以及男女平等权利的信念,并决心促成较大自由中的社会进步和生活水平的改善,
鉴于各会员国业已誓愿同联合国合作以促进对人权和基本自由的普遍尊重和遵行,
鉴于对这些权利和自由的普遍了解对于这个誓愿的充分实现具有很大的重要性,
因此现在, 大会,发布这一世界人权宣言,作为所有人民和所有国家努力实现的共同标准,以期每一个人和社会机构经常铭念本宣言,努力通过教诲和教育促进对权利和自由的尊重,并通过国家的和国际的渐进措施,使这些权利和自由在各会员国本身人民及在其管辖下领土的人民中得到普遍和有效的承认和遵行;

Jòyyin

Gâmyeüdôy yantlòy gätenk sõyáw senkyeun gê gûyáw jeünyim kàpkey penkdãnk gêtonk bätyi gê keunlèy gê senkyènk, náihày sâygâi jìyaw, jênkyì tonkwopenk gê gëycõ,
gâmyeü dôy yantkeun gê mowsì tonk mowmìd yígënkfâdjĩn way yéman bòwhànk, nëydïd bòwhànk dïmwü jõ yantlòy gê leongsämp,yi yätgô yantyant heõngyáw yinlònt tonk sôntyeóng jìyaw bènk mínyeühõnkgòy tonk kuâyfàt gê sâygâi gê loilamp, yígënk bèy seünbôw waypõwtönk yantmant gê jôygöw yeùnmòng,
gamyeü wày sãy yantloy bätjîyeü bëkbätdäkyî ténkyijãwhĩm dôy bòwjênk tonk ngâdbëk jônthankfãnbùn, yáw bïdyîu sãy yantkeun sàw fâdjì gê bõwwù,
gâmyeü yáw bïdyîu cökjônt gôgguôg gän yáwhõw guanhày gê fâdjĩn,
gâmyeügôg Leunhàpguôg guôggä gê yantmant yígënk hãy Leunhàpguôg Hînjeöng jönkconksänt kóydèy dôy gëybũn yantkeun, yantgâg jeünyim tonk gâjèk yíkàpnamnóy penkdãnk keunlèy gê sôntnìm, bènk keûdsämp cöksenk gâudài jìyawjönk gê séwũi jôntbòw tonk sänkwùd sõypenk gê gõisìn,
gâmyeü gôwũiyeunguôg yìbyí sâyyeùn tonk Leunhàpguôg hàpjôg yí cökjônt dôyyantkeun tonk gëybũn jìyaw gê põwpîn jeünjònk tonk jeünhank,
gâmyeü dôy nẽydïd keunlèy tonk jìyaw gê põwpîn líugãi dôyyeü nëygô sayyeùn gê cönkfànt sàtyìn gôyyáw hõw dài gê jònkyîusênk,
yäntcĩ, yigã, hãy bũn dàiwũi fâdbôw nëyyät "Sâygâi Yantkeun Seünyin", jôgway sõyáw yantmant tonk sõyáw guôggä nówlèk sàtyìn gê gònktonkbïujõnt, yí keydòi múiyätgô yant tonk séwúi gëykâw gënkseong ménkgêybũn seünyin, nówlèk tönkguô gâufûi tonk gâuyók cökjônt dôy keunlèy tonkjìyaw gê jeünjònk, bènk tönkguô guôggä gê tonk guôgjây gê jìmjôntcôwsï, sãy nëydïd keunlèy tonk jìyaw hãy gôg wũiyeunguôg bũnsäntyantmant kàp key hàtà lénktõw gê yantmant jönk däkdôw põwpîn tonkyáwhàu gê senkyènk tonk jönthank.


第二条

Dày yì tiu

人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由,不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。
Yantyant yáw jï gâg heõng yáw bũn seün yin sõ jôi gê yät cây keun lèy wo jìyaw,bät fänt jõnk jòk,fü sëk,sênk bìd,yeú yin,jönk gâu,jênk jì wàg keytä gîn gãi,guôg jèk wàg sé wũi cöt sänt,coi cãn,cöt sänk wàg key täsänt fãnt dãnk yàmp ho köy bìd.
并且不得因一人所属的国家或领土的政治的、行政的或者国际的地位之不同而有所区别,无论该领土是独立领土、托管领土、非自治领土或者处于其他任何主权受限制的情况之下。
Bènkcẽ bät däk yänt yät yant sõ sòk gê gũog gä wàg lénk tõw gê jênk jìgê,hank jênk gê wàg jẽ guôg jây gê dèy wày jï bät tonk yi yáw sõ köybìd,mow lònt göi lénk tõw sì dòk làb lénk tõw,tôg gũn lénk tõw,fëy jìjì lénk tõw wàg jẽ ceú yeü key tä yàmp ho jeũ keun sàw hàn jây gê cenkfông jï hà.

淡江凉 Dàm Göng leong[編輯]

桃花一夜染山红
Towfä yätyè yím sän honk
无花果实自甘甜
Mowfäguõ sàt jì gämptim
爬山云啊过后日头炎 嘿嘿
Pasän want â guôhàw yàttãw yim hëyhëy
日头长啊思念淡江凉
Yàttãw ceong â sïnìm Dàm Göng leong
淡江口岸舶海船
Dàm Göng hãwngòn pâg hõiseun
台湾一日到金门
Toiwän yät yàt dôw Gämpmun
愿将明月钩住顺风帆 嘿嘿
Yeùn jeöng menkyeùd ngäwjeù sòntfönk fan hëyhëy
任身流浪心重在天南
Yàmp sänt lawlòng sämp jònk jòi tïn nam
誓将瓯越漫长路剪短
Sày jeöng Ngäw Yeùd mànceong lòw jĩn deũn
游子归暮若然桃花倦
Yawjĩ guäymòw yeògyin towfä geùn
落花时分飘落在根盘
Lògfä sifànt pïulòg jòi gäntpun
淡江水流入东海又做返云
Dàm Göng sõy lawyàp Dönkhõi yàw jòwfän want

淡江凉,惠州版[編輯]

淡江凉,惠州版


桃花一夜染山红

无花果实自甘甜

爬山云啊过后日头炎 嘿嘿

日头长啊思念淡江凉

淡江口岸舶海船

惠州一日到省城

愿将明月钩住顺风帆 嘿嘿

任身流浪心重在天南

誓将瓯越漫长路剪短

游子归暮若然桃花倦

落花时分飘落在根盘

淡江水流入沧海又做返云

难念的经(“天龙八部”主题曲)[編輯]

Nan Nìm Dëk Gënk (Tïn Lonk Bâd Bòw jeũtaykök)
曲:周华健 词:林夕
Kök: Jäw Wa-Gìn
Ci: Lamp Jèk
唱:周华健
Ceông: Jäw Wa-Gìn


吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong
天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông
笑你我枉花光心计
Sîu néyngó wõng fä sämpgây
爱竞逐镜花那美丽
Ngôi gẽnk jòk gêngfä ná méylày
怕幸运会转眼远逝
Pâ hànkwùi jeũn'ngán yeúnsày
为贪嗔喜恶怒着迷
Wày tämcänt hẽywû nòw jeògmay
责你我太贪功恋势
Jâg néyngó tâi tämgönk leũnsây
怪大地众生太美丽
Guâi dàidèy jônksänk tâi méylày
悔旧日太执信约誓
Fúi gàwyàt tâi jäpsônt yeôgsày
为悲欢哀怨妒着迷
Wày bëyfün ngöiyeûn dòw jeògmay
啊舍不得璀灿俗世
 sẽbätdäk cöycân jòksây
啊躲不开痴恋的欣慰
 dõ bät höi cïleũn dëk yäntwây
啊找不到色相代替
 jãu bät dôw sëkseông dòitây
啊参一生参不透这条难题
 cäm yätsänk cäm bät tâw jé tiu nan'tay
吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèycank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong
天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông
吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong
天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông
笑你我枉花光心计
Sîu néyngó wõng fä sämpgây
爱竞逐镜花那美丽
Ngôi gẽnk jòk gêngfä ná méylày
怕幸运会转眼远逝
Pâ hànkwùi jeũn'ngán yeúnsày
为贪嗔喜恶怒着迷
Wày tämcänt hẽywû nòw jeògmay
责你我太贪功恋势
Jâg néyngó tâi tämgönk leũnsây
怪大地众生太美丽
Guâi dàidèy jônksänk tâi méylày
悔旧日太执信约誓
Fúi gàwyàt tâi jäpsônt yeôgsày
为悲欢哀怨妒着迷
Wày bëyfün ngöiyeûn dòw jeògmay
啊舍不得璀灿俗世
 sẽbätdäk cöycân jòksây
啊躲不开痴恋的欣慰
 dõ bät höi cïleũn dëk yäntwây
啊找不到色相代替
 jãu bät dôw sëkseông dòitây
啊参一生参不透这条难题
 cäm yätsänk cäm bät tâw jé tiu nan'tay
吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèycank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong
天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông
吞风吻雨葬落日未曾彷徨
Tänt fönk mánt yeú jông lògyàt mèy cank pongwong
欺山赶海践雪径也未绝望
Hëy sän gõn hõi cín seûd gênk yá mèy jeùdmòng
拈花把酒偏折煞世人情狂
Nïm fä bã jãw pïn jîd sâd sâyyant cenk kuong
凭这两眼与百臂或千手不能防
Pank jé leóng ngán yeú bâg bêy wàg cïn sãw bätnank fong
天阔阔雪漫漫共谁同航
Tïn fûdfûd seûd mànmàn gònk soy tonkhong
这沙滚滚水皱皱笑着浪荡
Jé sä guãntguãnt sõy jâwjâw sîu jeòg lòngdòng
贪欢一刻偏教那女儿情长埋葬
Tämfün yäthäk pïn gâu ná nóyyi cenkceong maijông
http://blog.hdzc.net/UploadFile/2007-10/108789649.mp3


《沧海一声笑》[編輯]

<Cöng hõi yät sënk sîu>

曲:黄霑 | 词:黄霑 | 编:顾家辉
kök:Wong Jïm | ci:Wong Jïm | pïn:Gû Gä-fäy
沧海一声笑 滔滔两岸潮
Cöng hõi yät sënk sîu,töw töw leóng ngòn ciu
浮沉随浪只记今朝
faw camp coy lòng jĩ gêy gämp jïu
苍天笑 纷纷世上潮
Cöng tïn sîu,fänt fänt sây seòng ciu
谁负谁胜出天知晓
soy fù soy sênk cöt tïn jï hĩu
江山笑 烟雨遥
Göng sän sîu,yïn yeú yiu
涛浪淘尽红尘俗世几多娇
tow lòng tow jònt honk cant jòk sây gẽy dö gïu
清风笑竟惹寂寥
Cënk fönk sîu gẽnk yé jèk liu
豪情还胜了一襟晚照
how cenk wan sènk líu yät kämp mán jîu
苍生笑 不再寂寥
Cönk sänk sîu,bät jôi jèk liu
豪情仍在痴痴笑笑
how cenk yenk jòi cï cï sîu sîu
lä...........

Sont pênk yämp jì bãn:

纯拼音字版:

Cöng hõi yät sënk sîu

kök:Wong Jïm | ci:Wong Jïm | pïn:Gû Gä-fäy

Cöng hõi yät sënk sîu,töw töw leóng ngòn ciu
faw camp coy lòng jĩ gêy gämp jïu
Cöng tïn sîu,fänt fänt sây seòng ciu
soy fù soy sênk cöt tïn jï hĩu
Göng sän sîu,yïn yeú yiu
tow lòng tow jònt honk cant jòk sây gẽy dö gïu
Cënk fönk sîu gẽnk yé jèk liu
how cenk wan sènk líu yät kämp mán jîu
Cönk sänk sîu,bät jôi jèk liu
how cenk yenk jòi cï cï sîu sîu
lä...........男儿当自强[編輯]

Nam yi döng jì keong

林子祥
Lamp Jĩ-ceong
傲气傲笑万重浪
Ngòw hêy ngòw sîu màn conk lòng
热血热胜红日光
Yîd heûd yìd sênk honk yàt guöng
胆似铁打骨似精钢
Dãm cí tîd dã guät cí jënk gông
胸襟百千丈眼光万里长
Hönk kämp bâg cïn jeòng ngán guöng màn léy ceong
誓奋发自强做好汉
Sày fánt fâd jì keong jòw hõw hôn
做个好汉子每天要自强
Jòw gô hõw hôn jĩ múi tïn yîu jì keong
热血男子热胜红日光
Yìd heûd nam jĩ yìd sênk honk yàt guöng
让海天为我聚能量
Yeòng hõi tïn wày ngó jòy nank leòng
去开辟天地为我理想去闯
Hôy höi tïn pëk dèy wày ngó léy seóng hôy cõng
(碧波高涨)
(Bëk bö göw jeông)
又看碧空广阔浩气扬
Yàw hôn bëk hönk guõng fûd hòw hêy yeong
即是男儿当自强
Jëk sì nam yi döng jì keong
强步挺胸大家做栋梁做好汉
Keong bòw ténk hönk dâi gä jôg dònk leong jòw hõw hông
用我百点热耀出千分光
Yònk ngó bâg dĩm yîd yîu cöt cïn fänt guöng
做个好汉子
Jòw gô hõw hông jĩ
热血热肠热
Yìd heûd yìd ceong yìd
热胜红日光
Yìd sênk honk yàt guöng
Sont pênk yämp jì bán:
纯拼音字版:
Nam yi döng jì keong
Lamp Jĩ-ceong
Ngòw hêy ngòw sîu màn conk lòng
Yîd heûd yìd sênk honk yàt guöng
Dãm cí tîd dã guät cí jënk gông
Hönk kämp bâg cïn jeòng ngán guöng màn léy ceong
Sày fánt fâd jì keong
Jòw gô hõw hôn jĩ múi tïn yîu jì keong
Yìd heûd nam jĩ yìd sênk honk yàt guöng
Yeòng hõi tïn wày ngó jòy nank leòng
Hôy höi tïn pëk dèy wày ngó léy seóng hôy cõng
(Bëk bö göw jeông)
Yàw hôn bëk hönk guõng fûd hòw hêy yeong
Jëk sì nam yi döng jì keong
Keong bòw ténk hönk dâi gä jôg dònk leong jòw hõw hông
Yònk ngó bâg dĩm yìd yìu cöt cïn fänt guöng
Jòw gô hõw hông jĩ
Yìd sênk honk yàt guöng
万里长城永不倒[編輯]

Màn léy ceong senk wénk bät dõw

曲:黎小田
Kök:Lay Sĩu-tin
词:卢国沾
Ci:Low Guôg-jïm
《大侠霍元甲》主题曲
Dài hàb Fôg Yeun-gâb jeũ tay kök
罗文
Lo Mant
昏睡百年
Fänt sòy bâg nin
国人渐已醒
guôg yant jìm yí sẽnk
睁开眼吧
Jänk höi ngán bà
小心看吧
sĩu sämp hôn bà
那个愿臣掳自认
ná gô yeùn sant lów jì yènk
因为畏缩与忍让
Yänt wày wây sök yeú yãnt yeòng
人家骄气日盛
yant gä gïu hêy yàt sènk
开口叫吧
Höi hãw gîu bà
高声叫吧
göw sënk gîu bà
这里是全国皆兵
Jé lóy sì ceun guôg gäi bënk
未来强盗要侵入
mèy loi keong dòw yîu cämp yàp
最终必送命
jôy jönk bïd sônk mènk
万里长城永不倒
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
千里黄河水滔滔
cïn léy wong ho sõy töw töw
江山秀丽
Gönk sän sâw lày
蝶彩峰岭
dìb cõi fönk léng
问我国家那像染病
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
冲开血路
Cönk höi heûd lòw
挥手上吧
fäy sãw seóng bà
要致力国家中兴
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
岂让国土
hẽy yeòng guôg tõw
再遭践踏
jôi jöw jĩn dàb
个个负起使命
gô gô fù hẽy sí mènk
万里长城永不倒
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
千里黄河水滔滔
cïn léy wong ho sõy töw töw
江山秀丽
Gönk sän sàw lày
蝶彩峰岭
dìb cõi fönk léng
问我国家哪像染病
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
冲开血路
Cönk höi heûd lòw
挥手上吧
fäy sãw seóng bà
要致力国家中兴
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
岂让国土
Hẽy yeòng guôg tõw
再遭践踏
jôi jöw jĩn dâb
这睡狮渐已醒
Jé sòy sï jìm yí sẽnk
纯拼音字版:
Sont pênk yämp jì bãn:

Màn léy ceong senk wénk bät dõw

Kök:Lay Sĩu-tin
Ci:Low Guôg-jïm
<Dài hàb Fôg Yeun-gâb> jeũ tay kök
Lo Mant
Fänt sòy bâg nin
guôg yant jìm yí sẽnk
Jänk höi ngán bà
sĩu sämp hôn bà
ná gô yeùn sant lów jì yènk
Yänt wày wây sök yeú yãnt yeòng
yant gä gïu hêy yàt sènk
Höi hãw gîu bà
göw sënk gîu bà
Jé lóy sì ceun guôg gäi bënk
mèy loi keong dòw yîu cämp yàp
jôy jönk bïd sônk mènk
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
cïn léy wong ho sõy töw töw
Gönk sän sâw lày
dìb cõi fönk léng
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
Cönk höi heûd lòw
fäy sãw seóng bà
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
hẽy yeòng guôg tõw
jôi jöw jĩn dàb
gô gô fù hẽy sí mènk
Màn léy ceong senk wénk bät dõw
cïn léy wong ho sõy töw töw
Gönk sän sàw lày
dìb cõi fönk léng
mànt ngó guôg gä ná jeòng yím bèng
Cönk höi heûd lòw
fäy sãw seóng bà
yîu jî lèk guôg gä jönk hënk
Hẽy yeòng guôg tõw
jôi jöw jĩn dâb
Jé sòy sï jìm yí sẽnk大地恩情[編輯]

DÀI DÈY YÄNT CENK
关正杰
Guän Jênk-gìd
电视剧:《大地恩情》主题曲
dìn sì kèg <Dài dèy yänt cenk> jeũ tay kök
河水弯又弯
Ho sõy wän yàw wän 
冷然说忧患
láng yin seûd yäw wàn
别我乡里时
Bìd ngó heöng léy si 
眼泪一串湿衣衫
ngán lòy yät ceûn säp yï säm
人于天地中
Yant yeün tïn dèy jönk 
似蝼蚁千万
cí law ngáy cïn màn
独我苦笑离群
Dòk ngó fũ sîu ley kuant 
当日抑愤郁心间
döng yàt yëk fánt wät sämp gän
若有轻舟强渡
Yeòg yáw hënk jäw keong dòw 
有朝必定再返
yáw jïu bïd dènk jôi fãn
水涨水退
Sõy jeông sõy tôy 
难免起落数番
nan mín hẽy lòg sôw fän
大地倚在河畔 
Dài dèy yï jôi ho bùn
水声轻说变幻
sõy sënk hënk seûd bîn wàn
梦里依稀满地青翠
Mònk lóy yï hëy mún dèy cëng côy
但我鬓上已斑斑
Dàn ngó bânt seòng yí bän bän
纯拼音文字版:
Sont pênk yämp mant jì bãn:

DÀI DÈY YÄNT CENK

Guän Jênk-gìd
dìn sì kèg<Dài dèy yänt cenk>jeũ tay kök
Ho sõy wän yàw wän 
láng yin seûd yäw wàn
Bìd ngó heöng léy si 
ngán lòy yät ceûn säp yï säm
Yant yeün tïn dèy jönk 
cí law ngáy cïn màn
Dòk ngó fũ sîu ley kuant 
döng yàt yëk fánt wät sämp gän
Yeòg yáw hënk jäw keong dòw 
yáw jïu bïd dènk jôi fãn
Sõy jeông sõy tôy 
nan mín hẽy lòg sôw fän
Dài dèy yï jôi ho bùn
sõy sënk hënk seûd bîn wàn
Mònk lóy yï hëy mún dèy cëng côy
dàn ngó bânt seòng yí bän bän勇敢的中國人 --- 汪明荃[編輯]

Yónk gãmp dëk jönk guôg yant — Wöng Menk-ceun

曲 : 顧嘉輝 詞 : 黃霑
Kök:Gû Gä-fäy Ci:Wong Jïm
令我錦繡故鄉色變
Lènk ngó gãmp sâw gû heöng sëk bîn
令我驕美翠湖含恨
lènk ngó gïu méi côy wu hamp hànt
望向中國國土
Mòng heông jönk guôg guôg tõw
此際浩氣在騰
cĩ jây hòw hêy jòi tank
誓要將我苦難
Sày yîu jeöng ngó fũ nàn
化為悲憤
fâ way bëy fánt
做個勇敢中國人
Jòw gô yónk gãmp jönk guôg yant
熱血決拋 抵抗敵人
yìd heûd keûd päu,dãy kông dèk yant
我萬眾一心
Ngó màn jônk yät sämp
那懼怕艱辛
nâ gòy pâ gän sänt
衝開黑暗
cönk höi häk ngâmp
做個勇敢中國人
Jòw gô yóng gãmp jönk guôg yant
熱血喚醒中國魂
yìd heûd gûn sẽnk jönk guôg want
我萬眾一心
Ngó màn jônk yät sämp
那懼怕犧牲
nâ gòy pâ hëy sänk
衝開黑暗
cönk höi häk ngâmp


Yónk gãmp dëk jönk guôg yant — Wöng Menk-ceun

Kök:Gû Gä-fäy Ci:Wong Jïm
Lènk ngó gãmp sâw gû heöng sëk bîn
lènk ngó gïu méi côy wu hamp hànt
Mòng heông jönk guôg guôg tõw
cĩ jây hòw hêy jòi tank
Sày yîu jeöng ngó fũ nàn
fâ way bëy fánt
Jòw gô yónk gãmp jönk guôg yant
yìd heûd keûd päu,dãy kông dèk yant
Ngó màn jônk yät sämp
nâ gòy pâ gän sänt
cönk höi häk ngâmp
Jòw gô yóng gãmp jönk guôg yant
yìd heûd gûn sẽnk jönk guôg want
Ngó màn jônk yät sämp
nâ gòy pâ hëy sänk
cönk höi häk ngâmp


《春田花花幼稚園校歌》[編輯]

<Cönt tin fä fä yâw jì yeũn hàu gö>

我們是快樂的好兒童
Ngó mun sì fâi lòg dëk hõw yi tonk
我們天天一起歌唱
ngó mun tïn tïn yät hẽy ceông gö
我們在學習
Ngó mun jòi hòg jàb
我們在成長
ngó mun jòi senk jeõng
我們是春天的花
ngó mun sì cönt tïn dëk fä
我們是未來的主人翁
Ngó mun sì mèy loi dëk jeũ yant yönk
我們是社會的棟樑
ngó mun sì sé wũi dëk dònk leong
校長你好嗎?
Hàu jeõng néy hõw mâ
老師你好嗎?
lów sï néy hõw mâ
我們天天問侯你
ngó mun tïn tïn mànt hàw néy


纯Penkyampji版:

Sont Penkyampji bãn:

Cönt tin fä fä yâw jì yeũn hàu gö

Ngó mun sì fâi lòg dëk hõw yi tonk
ngó mun tïn tïn yät hẽy ceông gö
Ngó mun jòi hòg jàb
ngó mun jòi senk jeõng
ngó mun sì cönt tïn dëk fä
Ngó mun sì mèy loi dëk jeũ yant yönk
ngó mun sì sé wũi dëk dònk leong
Hàu jeõng néy hõw mâ
lów sï néy hõw mâ
ngó mun tïn tïn mànt hàw néy

江南 (粤语版)[編輯]

http://www.tudou.com/v/PYlmwEC00nY

Göng nam(yeùd yeú bãn)

主唱:林俊杰
Jeũ ceông:Lamp Jônt-gìd
作曲:林俊杰 填词:陈少琪
Jôg kök:Lamp Jõnt-gìd
沿岸听清风扑面
Yeun ngòn tênk cënk fönk pôg mìn
面目便带着怀念
Mìn mòk bìn dâi jeòg wai nìm
迷漫雨点中发现
May màn yeú dĩm jönk fâd yìn
现实是爱不过为留念
Yìn sàt sì ngôi bät guô wày law nìm
缘分寄生三世石
Yeun fànt gêy sänk säm sây sèg
石上附载约誓未兑现
Sèg seòng fù jôi yeôg sày mèy dôy yìn
情是最艰辛试练
Cenk sì jôy gän sänt sî lìn
练就下世的爱在沉淀
Lìn jàw hà sây dëk ngôi jòi camp dìn
圈圈点点圈圈
Heün heün dĩm dĩm heün heün
淅淅沥沥依依稀稀
Sëk sëk lëk lëk yï yï hëy hëy
花瓣也许听见
Fä fãn yá hõy tëng gîn
迷途恋人们 以为江南情不变
May tow leũn yant mun, yí way göng nam cenk bät bîn
明明越爱越错相恋多痛苦
Menk menk yeùd ngôi yeùd cô seöng leũn dö tônk fũ
比不起美丽照片得到那保护
Bẽy bät hẽy méy lày jîu pĩn däk dõw ná bõw wù
到头来一天 秦淮干枯
Dôw taw loi yät tïn, cont wai gön fü
尘世上再没景色不染污
Cant sây seòng jôi mùd gẽnk sëk bät yím wü
明明越错越爱单思多痛苦
Menk menk yeùd cô yeùd ngôi dän sï dö tônk fũ
比不起灿烂记忆于心里依附
Bẽy bät hẽy cân làn gêy yëk yeü sämp lóy yï fù
痛会磨练身心 柔肠肌肤
Tônk wúi mo lìn sänt sämp, yaw ceong gëy fü
情会澹化在苍苍烟雨中
Cenk wúi dàm fâ jòi cöng söng yïn yeú jönk
伤心的典故
Seöng sämp dëk dĩn gû
纯penkyamp版:
Sont pênk yämp bãn:


Göng nam(yeùd yeú bãn)

Jeũ ceông:Lamp Jônt-gìd
Jôg kök:Lamp Jõnt-gìd


Yeun ngòn tênk cënk fönk pôg mìn
Mìn mòk bìn dâi jeòg wai nìm
May màn yeú dĩm jönk fâd yìn
Yìn sàt sì ngôi bät guô wày law nìm
Yeun fànt gêy sänk säm sây sèg
Sèg seòng fù jôi yeôg sày mèy dôy yìn
Cenk sì jôy gän sänt sî lìn
Lìn jàw hà sây dëk ngôi jòi camp dìn
Heün heün dĩm dĩm heün heün
Sëk sëk lëk lëk yï yï hëy hëy
Fä fãn yá hõy tëng gîn
May tow leũn yant mun,yí way göng nam cenk bät bîn
Menk menk yeùd ngôi yeùd cô seöng leũn dö tônk fũ
Bẽy bät hẽy méy lày jîu pĩn däk dõw ná bõw wù
Dôw taw loi yät tïn, cont wai gön fü
Cant sây seòng jôi mùd gẽnk sëk bät yím wü
Menk menk yeùd cô yeùd ngôi dän sï dö tônk fũ
Bẽy bät hẽy cân làn gêy yëk yeü sämp lóy yï fù
Tônk wúi mo lìn sänt sämp,yaw ceong gëy fü
Cenk wúi dàm fâ jòi cöng söng yïn yeú jönk
Seöng sämp dëk dĩn gû

注音的广东流行歌曲, 已经被采纳入拼音维基

http://penkyamp.pbwiki.com/Gong-Nam


廣東話拼音調號字母輸入軟件[編輯]各位编程人士:我是一个拼音爱好者,主要是粤语penkyamp的使用者。我曾使用中州 rime/zime 的广东话拼音penkyamp 两种软件。 我发现,1) 原先适合XP的penkyamp转汉字文件,已经不能适合WINDOWS8。 2)能够在防火长城外使用的penkyamp加调号网上输入工具 http://code.google.com/p/zime/wiki/PlumeUserManual 在防火长城内不能使用。 所以我希望编程人士能够解决这两个问题。万分感谢。下面是具体内容:

在旧网页 Zime 中,曾经有 Penkyamp 的两种输入工具: 第一种是Penkyamp 汉字输入法,第二种是Penkyamp 拉丁字符六声调上加号输入法。 链接如下: “1)以上汉字粤语文系由中州粤语 Penkyamp 汉字输入法输入。以下系下载方式。 http://zime.googlecode.com/files/plume-1.1.zip http://zime.googlecode.com/files/plume-1.1-data-penkyamp.zip

解压缩 plume-1.1.zip,得到文件夹 plume-1.1/

解压缩 plume-1.1-data-penkyamp.zip,得到文件夹 json/

把 json/ 置於 plume-1.1/ 内,即可用浏览器开启 plume-1.1/Plume.html (也就是那个名为 plum 的 html 文件,点击就可以显示输入网站)。

这里有个简单的说明书: http://code.google.com/p/zime/wiki/PlumeUserManual


2)以上粤语拉丁拼音系由中州粤语 Penkyamp 拉丁粤文打字机直接网上输入。以下系网址: http://zime-web.appspot.com/static/typewriter/main.html?schema=canton


……………………………………………………………………………………


特别注意,国内朋友需要下载: 语拉丁拼音系由中州粤语 Penkyamp 拉丁粤文打字机直接网上输入。以下系网址: http://zime-web.appspot.com/static/typewriter/main.html?schema=canton

但是由于这个网页在国内多处为防火长城所阻,所以必须先在 https://code.google.com/p/zime/downloads/detail?name=typewriter-0.7.3.zip&can=2&q=

网页先下载 zip 文件 Download typewriter-0.7.3.zip 48.1 KB (我会在此处及某处上载这个 zip 文件,方便你们在不能进入google时下载它)

然后你必须打开这个zip文件,并另行建造新文件夹收藏里边各个附属文件。 然后你们必须使用非chrome浏览器,比如说 firefox, 来开启附属文件中的 main.html 。 这个 main.html 就是我们的键盘。 你必须在键盘 “布局”一栏选取 “拉丁粤文”选项以打带上标调号的 penkyamp.

本贴附加文件就是 typewriter zip