User talk:Dayao61

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
Dayao61你好!食咗飯未?歡迎加入粵文維基百科
  • 維基百科鼓勵勇於修改,所以放膽寫!「維基百科五大支柱」係百科、中立、內容自由、行為規範,同埋:無死板嘅規則。
  • 維基百科唔鼓勵搞破壞,如果搞破壞,就有可能俾人封鎖
  • 我哋發展緊用字嘅一套指引《Wikipedia:粵語本字》,你可參攷同埋畀意見。希望你鍾意來呢度寫嘢。
  • 得閒飲茶!
  • Welcome to Cantonese Wikipedia. If you cannot understand Cantonese, you can write to our Ambassador. Enjoy yourself. LC 粵維語錄、粵維辭典啟動! 2016年8月22號 (一) 11:36 (UTC)