Watoto關懷兒童事工

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

Watoto關懷兒童事工英文Watoto Child Care Ministries)喺1994年由Watoto教會創立,提供學校教堂、醫療中心、住宿等設施,並為孤兒寡婦組成新家庭。Watoto喺非洲參與拯救嬰孩、昔日嘅童兵同社區婦女,將佢哋安置喺充滿愛嘅家庭中。Watoto設立咗三條兒童村,分別喺烏干達坎帕拉古盧,目標係為細路提供一切所需,希望佢哋嘅身心靈都得到整全發展,走出破碎,過有目標同有意義嘅生活。

Watoto兒童村[編輯]

Watoto兒童村嘅房屋係仿照非洲人熟悉嘅傳統設計,村內嘅房屋都係以九棟為一組,並提供每個基本家庭一切生活所需。每條Watoto兒童村都係以家庭為核心。Watoto相信當孤兒同弱勢兒童安置喺一個充滿愛嘅家庭環境之中,同愛佢哋嘅媽媽同兄弟姊妹一齊生活嘅時候,細路可以搵到一個可以屬於自己屋企嘅地方。村內設有運動場同園景範圍嘅戶外空間,細路可以盡情噉玩同發展社交技巧。Watoto兒童村嘅目標係為呢班細路創造一個著重環保嘅生活環境,令到佢哋成為能夠為國家同以外地區帶嚟持續改變嘅領袖。為咗實現呢個目標,會收集雨水同利用太陽能,以建設可持續同更具成本效益嘅家園同村莊[1]

Watoto社區發展計劃[編輯]

喺非洲婦女係最受傷害嘅群體,數以百萬計嘅婦女唔係被拋棄,就係寡婦,有啲甚至淪為性販賣嘅受害者,染上愛滋病。佢哋貧苦無依,經常都會擔心自己嘅仔女會變成無數非洲孤兒之一。喺烏干達同南蘇丹,Watoto社區發展計劃正協助受到唔公平對待嘅婦女。佢哋喺房屋、醫療、就業同子女教育方面有極大需要。只要能夠畀佢哋基本嘅生活條件,令佢哋有能力照顧自己嘅家庭,就能夠為社區帶嚟轉變[2]

Watoto嬰兒中心[編輯]

Watoto嬰兒中心照顧零至兩歲被遺棄嘅孲𤘅子同幼童,盡力為佢哋喺最好嘅環境開展佢哋嘅人生。貧窮、缺乏教育、愛滋病等,導致非洲有好多脆弱孲𤘅子被遺棄或成為孤兒。由於佢哋嘅至親無法提供急需嘅深切護理同治療,呢啲孲𤘅子嘅壽命幾乎都過唔到五歲。嚟到嬰兒中心嘅大多數係因為早產、受虐待、被疏忽照顧而患有嚴重拼發症嘅孲𤘅子。從佢哋到埗開始,Watoto就為咗令佢哋能夠有健康、豐盛同具有影響力嘅人生而竭盡所能。呢啲孲𤘅子從多個渠道轉介到Watoto,例如醫院、當地政府部門、保護兒童組織、「好撒瑪利亞人」、其他家舍同關懷機構等。當呢啲孲𤘅子嘅年紀同身體狀況合適,佢哋會搬到Watoto兒童村,或喺適當嘅情況之下同親人團聚[3]

睇埋[編輯]

參考[編輯]

出面網頁[編輯]