Wikipedia:有聲文章

出自維基百科,自由嘅百科全書

呢一版列示咗一啲文章嘅有聲版本。響每個主題嘅標題會順次序噉列示出來。

要知點睇Ogg聲,睇:媒體幫手

要請求一篇文出聲,睇請求

啲文會按下面嘅方式列示:

  • 正文嘅文係響正文嗰陣錄過。
  • 粗體字嘅係曾經正過嘅,曾經響頭版度出現過。