Wikipedia:統計

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

呢版有粵文維基百科各種統計數據。

即時統計[編輯]

  • 粵文維基百科文有93810篇,大細編輯1461680下,連埋副文有219067版,深度有11.8955,上載檔案1780個。維基友204660人,當中活躍嘅有290人,管理員11人,事務員2人,機械人89部。
  • 粵文維基百科由正式成立(2006年3月25號)直到今日(2020年8月5號),用咗5,247日寫好93,810篇文,平均每日多咗17.87篇文,另外平均每日有278.57下編輯;多咗41.75版頁面;多咗39個維基友註冊。
  • 粵文維基百科平均每版畀人改過6.67次。
  • 粵文維基百科有290位維基友過去30日有做過嘢,佔所有維基友0.1417%,即係平均每706個就有一個。
  • 粵文維基百科有72正文,佔所有文章0.0768%,即係平均每1303篇就有一篇。

文章數[編輯]

按里程碑計[編輯]

睇埋:Wikipedia:里程碑
[]
文章數 日子 成長
隱藏顯示舊時數據
1 2006年3月25號 頭版起好
100 2006年3月30號 5日寫好100篇文,平均每日多咗20篇文,排131位
200 2006年4月12號 12日寫好100篇文,平均每日多咗8.33篇文,排123位
300 2006年4月30號 18日寫好100篇文,平均每日多咗5.56篇文,排115位
400 2006年6月1號 32日寫好100篇文,平均每日多咗3.13篇文,排116位
500 2006年6月20號 19日寫好100篇文,平均每日多咗5.26篇文,排114位
600 2006年7月1號 11日寫好100篇文,平均每日多咗9.09篇文,排112位
700 2006年7月24號 23日寫好100篇文,平均每日多咗4.35篇文
800 2006年8月14號 21日寫好100篇文,平均每日多咗4.76篇文,排111位
900 2006年8月30號 16日寫好100篇文,平均每日多咗6.25篇文
1000 2006年9月8號 9日寫好100篇文,平均每日多咗11.11篇文,排110位
1500 2006年11月21號 74日寫好500篇文,平均每日多咗6.76篇文,排107位
2000 2007年1月23號 63日寫好500篇文,平均每日多咗7.94篇文,排106位
2500 2007年3月10號 46日寫好500篇文,平均每日多咗10.87篇文,排100位
3000 2007年5月2號 53日寫好500篇文,平均每日多咗9.43篇文
3500 2007年6月1號 30日寫好500篇文,平均每日多咗16.67篇文,排99位
4000 2007年6月15號 14日寫好500篇文,平均每日多咗35.71篇文,排94位
4500 2007年8月10號 56日寫好500篇文,平均每日多咗8.93篇文,排95位
5000 2007年9月23號 44日寫好500篇文,平均每日多咗11.36篇文
5500 2007年10月12號 19日寫好500篇文,平均每日多咗26.32篇文,排93位
6000 2007年11月13號 32日寫好500篇文,平均每日多咗15.63篇文,排92位
6500 2007年12月19號 36日寫好500篇文,平均每日多咗13.89篇文,排89位
7000 2008年1月12號 24日寫好500篇文,平均每日多咗20.83篇文,排85位
7500 2008年4月7號 86日寫好500篇文,平均每日多咗5.81篇文
8000 2008年6月24號 78日寫好500篇文,平均每日多咗6.41篇文,排84位
8500 2008年7月31號 37日寫好500篇文,平均每日多咗13.51篇文
9000 2008年10月4號 65日寫好500篇文,平均每日多咗7.69篇文,排83位
9500 2008年12月21號 78日寫好500篇文,平均每日多咗6.41篇文,排82位
10000 2009年1月26號 36日寫好500篇文,平均每日多咗13.89篇文
11000 2009年6月16號 141日寫好1000篇文,平均每日多咗7.09篇文
12000 2009年10月25號 131日寫好1000篇文,平均每日多咗7.63篇文,排81位
13000 2009年12月31號 67日寫好1000篇文,平均每日多咗14.93篇文,排80位
14000 2010年6月11號 162日寫好1000篇文,平均每日多咗6.17篇文,排84位
15000 2011年2月28號 262日寫好1000篇文,平均每日多咗3.82篇文,排86位
16000 2011年7月12號 134日寫好1000篇文,平均每日多咗7.46篇文,排91位
17000 2011年12月12號 153日寫好1000篇文,平均每日多咗6.54篇文,排89位
18000 2012年5月13號 153日寫好1000篇文,平均每日多咗6.54篇文
20000 2012年5月18號 5日寫好2000篇文,平均每日多咗400篇文,排87位
21000 2012年7月19號 62日寫好1000篇文,平均每日多咗16.13篇文
22000 2012年12月28號 162日寫好1000篇文,平均每日多咗6.17篇文,排92位
23000 2013年6月3號 157日寫好1000篇文,平均每日多咗6.37篇文
24000 2013年7月6號 33日寫好1000篇文,平均每日多咗30.3篇文,排91位
25000 2013年8月11號 36日寫好1000篇文,平均每日多咗27.78篇文,排87位
26000 2013年10月13號 63日寫好1000篇文,平均每日多咗15.87篇文,排86位
27000 2013年12月31號 79日寫好1000篇文,平均每日多咗12.66篇文,排87位
28000 2014年3月5號 64日寫好1000篇文,平均每日多咗15.63篇文,排89位
29000 2014年4月16號 42日寫好1000篇文,平均每日多咗23.81篇文
30000 2014年5月11號 25日寫好1000篇文,平均每日多咗40篇文,排85位
31000 2014年7月6號 56日寫好1000篇文,平均每日多咗17.86篇文,排84位
32000 2014年8月11號 36日寫好1000篇文,平均每日多咗27.78篇文,排83位
33000 2014年10月13號 63日寫好1000篇文,平均每日多咗15.87篇文,排82位
34000 2015年1月3號 82日寫好1000篇文,平均每日多咗12.2篇文,排79位
35000 2015年2月19號 47日寫好1000篇文,平均每日多咗21.28篇文
36000 2015年4月7號 47日寫好1000篇文,平均每日多咗21.28篇文
37000 2015年6月20號 74日寫好1000篇文,平均每日多咗13.51篇文
38000 2015年8月19號 60日寫好1000篇文,平均每日多咗16.67篇文
39000 2015年9月3號 15日寫好1000篇文,平均每日多咗66.67篇文,排81位
40000 2015年9月14號 11日寫好1000篇文,平均每日多咗90.91篇文,排80位
41000 2015年11月14號 61日寫好1000篇文,平均每日多咗16.39篇文
42000 2016年1月15號 62日寫好1000篇文,平均每日多咗16.13篇文
43000 2016年2月28號 44日寫好1000篇文,平均每日多咗22.73篇文
44000 2016年4月7號 39日寫好1000篇文,平均每日多咗25.64篇文
45000 2016年4月29號 22日寫好1000篇文,平均每日多咗45.45篇文
46000 2016年6月3號 35日寫好1000篇文,平均每日多咗28.57篇文,排79位
47000 2016年9月14號 103日寫好1000篇文,平均每日多咗9.71篇文
48000 2016年10月28號 44日寫好1000篇文,平均每日多咗22.73篇文,排78位
49000 2016年12月4號 37日寫好1000篇文,平均每日多咗27.03篇文
50000 2016年12月30號 26日寫好1000篇文,平均每日多咗38.46篇文,排77位
51000 2017年2月13號 45日寫好1000篇文,平均每日多咗22.22篇文
52000 2017年3月20號 35日寫好1000篇文,平均每日多咗28.57篇文,排76位
53000 2017年4月30號 41日寫好1000篇文,平均每日多咗24.39篇文
54000 2017年5月18號 18日寫好1000篇文,平均每日多咗55.56篇文
55000 2017年7月1號 44日寫好1000篇文,平均每日多咗22.73篇文
56000 2017年7月29號 28日寫好1000篇文,平均每日多咗35.71篇文
57000 2017年8月30號 32日寫好1000篇文,平均每日多咗31.25篇文
58000 2017年9月16號 17日寫好1000篇文,平均每日多咗58.82篇文
59000 2017年9月20號 4日寫好1000篇文,平均每日多咗250篇文
60000 2017年9月24號 4日寫好1000篇文,平均每日多咗250篇文
61000 2017年10月7號 13日寫好1000篇文,平均每日多咗76.92篇文
62000 2017年11月7號 31日寫好1000篇文,平均每日多咗32.26篇文,排75位
63000 2017年12月13號 36日寫好1000篇文,平均每日多咗27.78篇文
64000 2018年1月13號 31日寫好1000篇文,平均每日多咗32.26篇文,排74位
65000 2018年2月16號 34日寫好1000篇文,平均每日多咗29.41篇文
66000 2018年3月25號 37日寫好1000篇文,平均每日多咗27.03篇文,排75位
67000 2018年6月12號 79日寫好1000篇文,平均每日多咗12.66篇文
68000 2018年8月8號 57日寫好1000篇文,平均每日多咗17.54篇文
69000 2018年10月20號 73日寫好1000篇文,平均每日多咗13.7篇文
70000 2018年12月13號 54日寫好1000篇文,平均每日多咗18.52篇文,排74位
71000 2019年2月6號 55日寫好1000篇文,平均每日多咗18.18篇文
72000 2019年4月5號 58日寫好1000篇文,平均每日多咗17.24篇文,排75位
73000 2019年5月4號 29日寫好1000篇文,平均每日多咗34.48篇文,排74位
74000 2019年9月7號 126日寫好1000篇文,平均每日多咗7.94篇文
75000 2019年11月12號 66日寫好1000篇文,平均每日多咗15.15篇文,排75位
76000 2019年12月20號 38日寫好1000篇文,平均每日多咗26.32篇文
77000 2020年1月25號 36日寫好1000篇文,平均每日多咗27.78篇文
78000 2020年3月8號 43日寫好1000篇文,平均每日多咗23.26篇文
79000 2020年3月29號 21日寫好1000篇文,平均每日多咗47.62篇文,排74位
80000 2020年3月31號 2日寫好1000篇文,平均每日多咗500篇文,排73位
81000 2020年4月11號 11日寫好1000篇文,平均每日多咗90.91篇文
82000 2020年4月22號 11日寫好1000篇文,平均每日多咗90.91篇文
83000 2020年4月30號 8日寫好1000篇文,平均每日多咗125篇文,排72位
84000 2020年5月9號 9日寫好1000篇文,平均每日多咗111.11篇文
85000 2020年5月29號 20日寫好1000篇文,平均每日多咗50篇文
86000 2020年6月29號 31日寫好1000篇文,平均每日多咗32.26篇文
87000 2020年7月8號 9日寫好1000篇文,平均每日多咗111.11篇文,排71位
88000 2020年7月14號 6日寫好1000篇文,平均每日多咗166.67篇文
89000 2020年7月17號 3日寫好1000篇文,平均每日多咗333.33篇文
90000 2020年7月20號 3日寫好1000篇文,平均每日多咗333.33篇文
91000 2020年7月25號 5日寫好1000篇文,平均每日多咗200篇文
92000 2020年7月31號 6日寫好1000篇文,平均每日多咗166.67篇文

按每季計[編輯]

[]
文章數 日子 成長
隱藏顯示舊時數據
1 2006年3月25號 頭版起好
589 2006年6月30號 97日寫好589篇文,平均每日多咗6.07篇文,排112位
1171 2006年9月30號 92日寫好582篇文,平均每日多咗6.33篇文,排108位
1794 2006年12月31號 92日寫好623篇文,平均每日多咗6.77篇文,排108位
2607 2007年3月31號 90日寫好813篇文,平均每日多咗9.03篇文,排101位
4237 2007年6月30號 91日寫好1630篇文,平均每日多咗17.91篇文,排95位
5067 2007年9月30號 92日寫好830篇文,平均每日多咗9.02篇文,排95位
6581 2007年12月31號 92日寫好1514篇文,平均每日多咗16.46篇文,排89位
7487 2008年3月31號 91日寫好906篇文,平均每日多咗9.96篇文,排84位
8065 2008年6月30號 91日寫好578篇文,平均每日多咗6.35篇文,排84位
8986 2008年9月30號 92日寫好921篇文,平均每日多咗10.01篇文,排83位
9631 2008年12月31號 92日寫好645篇文,平均每日多咗7.01篇文,排82位
10488 2009年3月31號 90日寫好857篇文,平均每日多咗9.52篇文,排83位
11221 2009年6月30號 91日寫好733篇文,平均每日多咗8.05篇文,排83位
11730 2009年9月30號 92日寫好509篇文,平均每日多咗5.53篇文,排83位
13000 2009年12月31號 92日寫好1270篇文,平均每日多咗13.8篇文,排80位
13489 2010年3月31號 90日寫好489篇文,平均每日多咗5.43篇文,排82位
14122 2010年6月30號 91日寫好633篇文,平均每日多咗6.96篇文,排84位
14391 2010年9月30號 92日寫好269篇文,平均每日多咗2.92篇文,排87位
14643 2010年12月31號 92日寫好252篇文,平均每日多咗2.74篇文,排87位
15248 2011年3月31號 90日寫好605篇文,平均每日多咗6.72篇文,排86位
15961 2011年6月30號 91日寫好713篇文,平均每日多咗7.84篇文,排89位
16583 2011年9月30號 92日寫好622篇文,平均每日多咗6.76篇文,排90位
17127 2011年12月31號 92日寫好544篇文,平均每日多咗5.91篇文,排90位
17615 2012年3月31號 91日寫好488篇文,平均每日多咗5.36篇文,排91位
20836 2012年6月30號 91日寫好3221篇文,平均每日多咗35.4篇文,排86位
21282 2012年9月30號 92日寫好446篇文,平均每日多咗4.85篇文,排89位
22015 2012年12月31號 92日寫好733篇文,平均每日多咗7.97篇文,排92位
22421 2013年3月31號 90日寫好406篇文,平均每日多咗4.51篇文,排93位
23685 2013年6月30號 91日寫好1264篇文,平均每日多咗13.89篇文,排91位
25825 2013年9月30號 92日寫好2140篇文,平均每日多咗23.26篇文,排86位
26989 2013年12月31號 92日寫好1164篇文,平均每日多咗12.65篇文,排87位
28671 2014年3月31號 90日寫好1682篇文,平均每日多咗18.69篇文,排89位
30879 2014年6月30號 91日寫好2208篇文,平均每日多咗24.26篇文,排85位
32889 2014年9月30號 92日寫好2010篇文,平均每日多咗21.85篇文,排82位
33924 2014年12月31號 92日寫好1035篇文,平均每日多咗11.25篇文,排80位
35749 2015年3月31號 90日寫好1825篇文,平均每日多咗20.28篇文,排79位
37079 2015年6月30號 91日寫好1330篇文,平均每日多咗14.62篇文,排79位
40293 2015年9月30號 92日寫好3214篇文,平均每日多咗34.93篇文,排80位
41700 2015年12月31號 92日寫好1407篇文,平均每日多咗15.29篇文,排80位
43716 2016年3月31號 91日寫好2016篇文,平均每日多咗22.15篇文,排80位
46389 2016年6月30號 91日寫好2673篇文,平均每日多咗29.37篇文,排79位
47200 2016年9月30號 92日寫好811篇文,平均每日多咗8.82篇文,排78位
50027 2016年12月31號 92日寫好2827篇文,平均每日多咗30.73篇文,排77位
52333 2017年3月31號 90日寫好2306篇文,平均每日多咗25.62篇文,排76位
54858 2017年6月30號 91日寫好2525篇文,平均每日多咗27.75篇文,排76位
60749 2017年9月30號 92日寫好5891篇文,平均每日多咗64.03篇文,排76位
63519 2017年12月31號 92日寫好2770篇文,平均每日多咗30.11篇文,排75位
66092 2018年3月31號 90日寫好2573篇文,平均每日多咗28.59篇文,排75位
67404 2018年6月30號 91日寫好1312篇文,平均每日多咗14.42篇文,排75位
68636 2018年9月30號 92日寫好1232篇文,平均每日多咗13.39篇文,排75位
70377 2018年12月31號 92日寫好1741篇文,平均每日多咗18.92篇文,排74位
71915 2019年3月31號 90日寫好1538篇文,平均每日多咗17.09篇文,排75位
73445 2019年6月30號 91日寫好1530篇文,平均每日多咗16.81篇文,排74位
74307 2019年9月30號 92日寫好862篇文,平均每日多咗9.37篇文,排75位
76318 2019年12月31號 92日寫好2011篇文,平均每日多咗21.86篇文,排74位
80001 2020年3月31號 91日寫好3683篇文,平均每日多咗40.47篇文,排73位
86278 2020年6月30號 91日寫好6277篇文,平均每日多咗68.98篇文,排72位

舊時統計[編輯]

新文統計[編輯]

User:R. Hillgentleman/statNew.py - 計字數、模數、拎數; 嘅的、係是、唔不、咗了 嘅比例。

睇埋[編輯]