Shot (電影)

出自維基百科,自由嘅百科全書

拍戲上,一個 shot(大致粵拼shot1)係指一串(拍起上嚟)無間斷嘅。例:拍完三秒,再熄機,然後將鏡頭轉去第個景,再拍三十秒,就為止由一個三秒嘅 shot 轉去一個三十秒嘅 shot。

睇埋[編輯]