Beowulf

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢
《Beowulf》

Beowulf》,用粵音漢字大致拼佢個音嘅話,可以譯做卑奧胡夫bei1 ou4 wu4 fu1,係一首用古英文寫嘅史詩,用北歐神話做題材,長3,182行,約莫喺975年到1025年之間寫好[1]

情節[編輯]

第一戰[編輯]

第二戰[編輯]

第三戰[編輯]

故仔最後一章講到主角 Beowulf 成為咗國王,佢嘅統治帶嚟咗 50 年咁耐嘅和平,不過有日,佢族人當中有個奴隸由隻巨龍嘅竇度偷走咗一隻用造嘅杯,隻巨龍好嬲,仲由佢個竇度行出嚟周圍噴火,將佢經過嘅地方嘅一切冚唪唥燒成灰;身為國王嘅 Beowulf 帶住佢手下嘅戰士到場,經過一輪戰鬥,Beowulf 同佢嘅手下成功打低隻巨龍,但 Beowulf 喺戰鬥途中畀巨龍咬中中毒身亡;故仔最後就講 Beowulf 啲族人厚葬 Beowulf,仲喺海邊起咗座墳塚嚟紀念佢[2]

睇埋[編輯]

[編輯]

  1. Stanley, E. G. (1981). "The date of Beowulf: some doubts and no conclusions". In Chase, Colin (ed.). The Dating of Beowulf. Toronto Old English Series. Vol. 6. Toronto: University of Toronto Press. pp. 197-212.
  2. "Beowulf" (PDF). South Africa: MU. Archived from the original on 24 March 2014.