Portal:宗教

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

藝術 · 人物 · 地理 · 歷史 · 數學 · 哲學 · 科學 · 社會 · 科技

宗教係一種人類文化現象,世界上有好多唔同形式嘅宗教,每一個宗教喺佢哋嘅信仰、教義、習俗、禮儀、價值觀、道德觀同社會規範等各方面都有唔同嘅要求。由於每一個宗教都對宗教都有唔同定義,而幾乎每一個定義都受到質疑或者反駁,有啲宗教嘅定義甚至會否定其他宗教定義,所以宗教係乜呢個問題,實在無一個一致公認嘅答案。不過喺學術上對宗教定義,基本上都係以普遍性嚟概括,認為宗教係多層次、多方面同多樣性。

睇多啲宗教係乜…

世界上比較多人信嘅教

乜嘢係指南 | 指南總覽 | 正題

清除伺服器快取