Portal:臺南

出自維基百科,自由嘅百科全書
臺南主題頁
南市係中華民國六個直轄市之一,喺臺灣嘅西南邊,係呢個島入邊最有歷史嘅城市,渠嘅市街雛形可追溯返到荷蘭統治時期嘅大員市街。清代起城池,日治時期1920年實施市制。

宜家嘅臺南直轄市,喺2010年由原省轄臺南市同臺南縣合併改制而成,統計有人口187萬、面積2191km2、轄37區。以曾文溪做界,可大致分成溪北、溪南兩個地理區,人口及都市發展主要集中喺溪南原臺南省轄市一帶。近傍嘅縣市係嘉義縣、高雄市。

大東門新化街役場保安車站永康與東區交界處學甲慈濟宮臺南孔廟

歷史

大南門 | 更多圖片...

當前臺南市嘅地域喺前現代史上曾係台灣平地原住民西拉雅族嘅生活領域;17世紀荷蘭東印度公司曾以大員(位於今安平區)為其國際貿易據點,並以赤崁(位於今中西區)為行政中心支配周邊原住民部落及漢族移民。自荷蘭統治時期起,先後喺原臺南市位置上建立嘅熱蘭遮普羅民遮二城,以及明鄭承天府清朝臺灣府府城,均曾係臺灣島上嘅行政經濟文化教育中心;由於此種歷史淵源,座落著安平古堡赤崁樓孔廟億載金城古蹟嘅臺南市,素有「臺灣文化古都」之稱。

19世紀清治晚期以前嘅臺灣府城,挾擁有當時台海航運要衝安平港嘅優勢,手工業商業運輸產業發達,係島上大陸貿易嘅重鎮之一;1865年,安平港成為清帝國開放國際通商嘅口岸之一。自清治末期至日治中期,臺南同臺北發展成為臺灣南北兩大都市;20世紀後,安平港航運要衝嘅地位漸為高雄港所取代,原臺南市仍為全台灣四大城市之一。而有曾文溪同嘉南大圳灌溉嘅原臺南縣地區,則一直作係台灣嘅農產中心之一;自1970年代以來,該地區即經歷了相當程度嘅工業化,尤其1990年代晚期科學工業園區的設置,更使高科技製造業成為當前臺南市嘅新興產業

主條目:臺南歷史

建築同設施

文章分類

你知唔知


地理

臺南市喺臺灣島嘅西南部,嘉南平原嘅核心位置,地勢平緩兼有大小河川橫穿;東側有丘陵,屬於阿里山山脈嘅尾段,最高嘅山峰係大凍山(標高1,241公尺)。西臨臺灣海峽,有長40幾公里嘅海岸線。沿海地帶喺舊時有倒風內海臺江內海潟湖,宜家多變咗陸地,2009年喺當地設立咗台江國家公園以保護濕地。

境內河流幾乎呈東西走向,都係流入臺灣海峽。列作中央管河川嘅重要河川包括咗:八掌溪(同嘉義縣嘅分界河)、急水溪曾文溪鹽水溪二仁溪(同高雄市嘅分界河);其中曾文溪係臺灣第4長河,打橫間開臺南市境,呢條溪可大致平均分界「溪北」、「溪南」兩個區,兩地喺歷史、自然、人文方面有唔少差異。

臺南另一個特點係水資源豐富,臺灣4成嘅用水都由呢度供應,促成市境入邊發展咗多用水嘅農業及高科技電子業。其中曾文水庫橫跨嘉南兩地,係臺灣最大嘅水庫。其他著名嘅仲有烏山頭水庫同埋臺灣八景之一虎頭埤

主條目:臺南地理

行政區

等開嘅文章

待創
待修訂