DAW

出自維基百科,自由嘅百科全書
典型嘅 DAW 畫面,畫面上面嘅掣,好多係照抄佢模擬嘅電子器材

DAW粵拼do1,英文全名:digital audio workstation),又有譯做數碼音響工作站,係一種專業錄音混音用嘅應用程式,主要係用演算法代替混音器效果器effect pedals)、EQ 等等嘅電子器材,如果有唔識扮嘅電子器材,好多時可以有外掛組件可以用。

用 DAW 做混音嘅流程主要係每種樂器或者人聲嘅會係一個獨立嘅聲道,喺 DAW 入面用演算法混音,好處係如果某個聲道發現有問題,只要有問題嘅嗰部錄過就得,甚至可能可以喺 DAW 入面執就得,唔使搵齊成隊樂隊再夾時間成首歌錄過。

樂器或者駁 DAW 仍然要用輸入裝置,通常係錄音卡