F (搞清楚)

出自維基百科,自由嘅百科全書

Ff除咗係拉丁字母之外,重可以係:

數學[編輯]

物理[編輯]

 • 華氏:溫度單位,符號係℉。
 • 法拉:電容單位,符號係F。
 • 物理學講嘅
 • F層:電離層一部位
 • 法拉第常數:符號係F。
 • 焦距:光學單位,符號係f。
 • 頻率:電子學嘅單位,符號係f。

化學[編輯]

信息技術學[編輯]

音樂學[編輯]

娛樂[編輯]

交通[編輯]

遊戲[編輯]

 • 大多數跳舞機遊戲入面嘅一個等級:
  部分stepmania遊戲主題入面講嘅最差成績。
  ITG遊戲講嘅最差成績。

代碼[編輯]

語言學[編輯]

成績[編輯]

符號[編輯]

拉丁字搞清楚