Wikipedia:信模/翻譯

出自維基百科,自由嘅百科全書
模名 效果 位置
未譯嘅標題
{{ UntranslatedTitle }}
連接 討論 編輯
文頂
譯緊
{{ Translating }}
連接 討論 編輯
文頂
收埋
{{ TransH }}
連接 討論 編輯
{{ TransF }}
連接 討論 編輯
要譯嘅文章上下,未譯嘅文字放中間
收埋
{{ HideH|主題 }}
連接 討論 編輯
{{ HideF }}
連接 討論 編輯
要收埋文字上下。
翻譯校對
{{翻譯校對|原文=來源}}
連接 討論 編輯
文頂
粵譯問題
{{ 粵譯問題 }}
連接 討論 編輯
文頂
唔似粵語
{{ 唔似粵語 }}
連接 討論 編輯
〔呢句嘢唔似粵語,唔該改咗佢〕 有問題嘅句子後面
唔係粵語
{{ 唔係粵語 }}
連接 討論 編輯
文頂
翻譯校對
{{ 翻譯校對 }}
連接 討論 編輯
文頂
有北話、病毒譯音或未畀譯名嘅標題
{{ 錯譯 }}
連接 討論 編輯


文頂
要由簡化字改寫做傳統字嘅粵文文章
{{ 唔係傳統字 }}
連接 討論 編輯
文頂