Category:粵字

出自維基百科,自由嘅百科全書
嘅主文係粵字

呢處係用粵拼來標音嘅。

聲母表
b(3) p(3) m(3) f(3)
d(6) t(1) n(3) l(7)
g(3) k(4) ng(6) h(2) 0(3)
z(10) c(3) s(2) j(7)
gw(2) kw(1) w(1)
韻母表
aa(5) aai(3) aau(3) aam(1) aan(3) aang(0) aap(0) aat(1) aak(1)
ai(0) au(4) am(9) an(4) ang(2) ap(4) at(0) ak(0)
o(1) oi(0) ou(2) on(0) ong(0) ot(0) ok(2)
oe(0) eoi(3) eon(2) oeng(0) eot(1) oek(0)
e(3) ei(1) eu(1) em(0) eng(1) ep(0) ek(0)
i(1) iu(1) im(4) in(0) ing(1) ip(0) it(0) ik(1)
u(2) ui(0) un(0) ung(2) ut(0) uk(2)
yu(0) m(0) yun(0) ng(0) yut(2)
(括弧裏面嘅係字數)

「粵字」分類中嘅文章

呢類有下面嘅79版,總共有79版。

㤿

𡚗

𢆡

𢼀

𤺧

𦛚

𧊅

𧕴

𧥺

𨀤

𨈓

𪐀