Wikipedia:趣文

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

維基趣文收錄一啲被維基百科接納嘅文章,但係相當罕見或古怪,等你唔會喺正統印刷嘅百科全書度見到。

地理[編輯]

政區同埋城市[編輯]

自然[編輯]

  • 卐樹林——樹林中間有一個「卐」?

國家[編輯]

街道[編輯]

人文[編輯]

歷史[編輯]

語言、文字[編輯]

藝術[編輯]

人物[編輯]

  • 田登——邊個講咗個登字,就判幾年監。
  • ——我幾時做左時代雜誌嘅年度風雲人物?

社會[編輯]

政治[編輯]

法律[編輯]

經濟[編輯]

軍事[編輯]


自然科學[編輯]

天文[編輯]

物理[編輯]

化學[編輯]

氣候[編輯]

生物[編輯]

娛樂[編輯]

科技[編輯]

文化[編輯]

飲食[編輯]

形形色色嘅包裝茄汁,每包下便都有一個神祕密碼。