無我

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
佛教用語
無我
英文 non-self/Anatta
巴利文 anattā
梵文 अनात्मन्, anātman
緬甸文 အနတ္တ
漢文 無我
日文 無我
(羅馬字: muga)
韓文 無我/무아
(文觀部式轉寫: mua)
僧伽羅文 අනාත්ම
藏文 བདག་མ་མཆིས་པ།
泰文 อนัตตา
越南文 vô ngã

無我粵拼mou4 ngo5梵文अनात्मन्,拉丁轉寫:anātman;巴利文:anattā[註 1]),又有類近譯語非我fei1 ngo5;拉丁梵文:nirātman/nairātmya[3][4],係佛教其中一個根本教義,列爲佛教事物中嘅三法印中文三法印之一,呢個法印只喺佛教有。喺初時佢係種立場主張,要去實踐上禁制、破除將自己嘅擁有物當做自己嘢嘅執着。即係,佛佗講嘅無我唔係針對存在同虛無嘅理論,而係有實踐意味,係講諸法皆因緣起而來,即係啲有爲法佢哋喺本質上都係冇實體嘅,而修行者就必須要睇穿呢一點[5]

呢個佛教用語喺意味上,係講一切事物都只係作爲現象來生成,而作爲自體所根據嘅本質唔存在永恆不變[3][4]。無我分爲人無我法無我,叫做諸法無我[4]。佢反對婆羅門教嘅教義,婆羅門教主張自我梵我)係永遠獨立而常駐人間嘅實在[註 2],而佛教認爲人(亦即有情)係五蘊和合而生嘅集合,所以冇作爲生命主體嘅實體[4],全然冇婆羅門敎宣稱嘅噉樣嘅(拉丁梵文:ātman;巴利文:attā),亦即人無我;同樣所有嘅存在都係因爲因緣而生,所以佢哋本來都冇固定嘅獨自本性(自性),亦即法無我[4];呢個就係佛教主張嘅無我說[6]。正因爲事物由緣(事物隨屬嘅條件)而發生,所以事物干涉唔到自身嘅生成同壞滅。按佛學觀點,「我」正因爲根本唔存在、只係個五蘊嘅集合,所以「我」不停變化、生滅。

無我同無常一齊並列爲佛教嘅根本教條,稱做三相,三相合埋就係三法印。除咗係三法印,亦列入爲四法印[3][4]。「法印」意思係話,無論佛教有冇出世,無論人類係咪存在,呢三法印都會喺宇宙中如同真理噉現身:任何有爲法(有生亦有滅嘅法)都係苦、無常、無我。而無爲法(冇創造所以冇毀滅嘅法)亦係無我。無爲法冇無常同苦嘅性質,呢點同有爲法唔同。三法印嘅理解係要合埋嘅:有生,就隨時有滅,呢個係無常;無常嘅嘢會帶來苦;但帶來苦嘅嘢,佢本身嘅變化係隨緣而生(唔附屬於佢嘅意願,唔隨意志轉移),呢樣就叫無我。

無我嘅概念係佛教同印度教根本唔同嘅地方之一,印度教主張存在(自己、靈魂)[7]

詞源[編輯]

Anattā係巴利文,由an(意「冇」)加attā(意「靈魂」)構成[8]。呢個詞指佛教嘅中心教義,話「人世間唔存在稱呼做靈魂嘅嘢,冇呢種恆久嘅基礎物質」[9]。佢同以及無常一樣,係所有存在嘅共通特徵(三相[9][8]

概述[編輯]

無我喺理論上係話冇梵我),呢個我指固定不變嘅實體。但係佛陀講嘅無我唔係淨係針對有冇我嘅理論,而係意味住實踐:依住緣起而來嘅諸法係冇實體嘅嘢,即一切有爲法都要睇到佢哋都冇實體。即係講,睇穿有爲法實體嘅性質係種具體嘅修行,要按住道諦(八正道、三十七道品、六波羅蜜等修行),修行達至實際涅槃無爲法)。而至於實體(無爲法)嘅性質,諸如「宇宙時間上或者空間上係咪永遠㗎?叫做我(梵我)嘅實體(無爲)同肉體(有爲)有咩唔同?」之類嘅命題,呢啲討論接近形而上學,喺佛學中屬於十四無記,佛陀眼中睇來係無意義嘅,有個比喻講呢樣嘢,話有個人中咗毒箭,佢唔係惗住點樣掹出毒箭、解走啲毒,而係喺度惗毒箭用咩整之類嘅無關緊要問題[5][10][11][12]

無我一般用諸法無我嘅命題來說明,作爲佛教根本道理嘅緣起說係以無我說爲起初嘅組織。而喺實踐面上,將佛教嘅無我喺生命中實踐,叫做無我行。無我行即係世上所有嘢都冇固定性(無我),不停噉變化(無常),所以我哋要依靠修養同努力來克服逆境,以此向上。而佛教嘅理想涅槃係無我行修行到徹底時嘅境地[5]

巴利經典[編輯]

南傳大藏經》呢啲最初期嘅韻文經典中,多次提到無我嘅學說。按呢啲經典講法,「無我」意味住否定我執,就噉樣,觀察到諸法無我(所有嘢都冇我;巴利文सब्बे धम्मा अनत्ता,拉丁轉寫:sabbe-dhammā-anattā),用智慧(拉丁巴利文:paññā;拉丁梵文:prajñā)理解事物,捨棄一切慾望,到達清淨平安嘅涅槃理想。

喺最初期嘅佛教經典中,我(自己、靈魂;आत्मन्,ātman)分成咗三種:

 • 「我嘅嘢」(मम,mama)
 • 「我」(अहं,ahaṃ)
 • 「屬於我嘅自我(自己、靈魂)」(मे अत्ता,me attā)

對於一切嘅具體事物、具體嘅每一件事,要用「呢個唔係我嘅嘢」「呢個唔係我」「呢個唔係我嘅自我」呢三種立場去觀察。

存在同非存在[編輯]

無我(自己/靈魂/本質上嘅非存在)係生物嘅性質,加埋無常(非恆常、冇永遠)、(痛苦、唔滿足),就係佛教嘅三相[13][14]。呢樣嘢有《法句經》等好多經典確認[15]。佛教講述四諦,主張有道路可以脫離輪迴

經文[編輯]

無我嘅觀點喺經藏嘅《無我相經》中特別噉強調[16]

1) 嗰陣時世尊波羅奈諸仙墮處嘅鹿野苑
2) 喺呢度世尊同五位比丘講:「各位比丘。」
- 「尊師!」各個比丘應世尊聲。世尊講以下嘅話:
3) 色,係無我嘅。各位比丘,若果色係我,噉色就唔會患病,啲色就可以噉樣:「我要我嘅色變成噉樣!我唔要我嘅色變成噉樣!」
4) 然而各位比丘,因爲色係無我嘅,由此色會患病,而無法令色噉樣:「我要我嘅色變成噉樣!我唔要我嘅色變成噉樣!」
5) 受,係無我嘅。各位比丘,若果受係我,噉受就唔會患病,啲受就可以噉樣:「我要我嘅受變成噉樣!我唔要我嘅受變成噉樣!」
6) 然而各位比丘,因爲受係無我嘅,由此受會患病,而無法令受噉樣:「我要我嘅受變成噉樣!我唔要我嘅受變成噉樣!」
7) 想,係無我嘅。各位比丘,若果想係我,噉想就唔會患病,啲想就可以噉樣:「我要我嘅想變成噉樣!我唔要我嘅想變成噉樣!」
8) 然而各位比丘,因爲想係無我嘅,由此想會患病,而無法令想噉樣:「我要我嘅想變成噉樣!我唔要我嘅想變成噉樣!」
9) 行,係無我嘅。各位比丘,若果行係我,噉行就唔會患病,啲行就可以噉樣:「我要我嘅行變成噉樣!我唔要我嘅行變成噉樣!」
10) 然而各位比丘,因爲行係無我嘅,由此行會患病,而無法令行噉樣:「我要我嘅行變成噉樣!我唔要我嘅行變成噉樣!」
11) 識,係無我嘅。各位比丘,若果識係我,噉識就唔會患病,啲識就可以噉樣:「我要我嘅識變成噉樣!我唔要我嘅識變成噉樣!」
12) 然而各位比丘,因爲識係無我嘅,由此識會患病,而無法令識噉樣:「我要我嘅識變成噉樣!我唔要我嘅識變成噉樣!」
13) 噉各位比丘,你哋點惗?色係有常定無常?
- 係無常嘅,世尊。
- 佢係無常嘅,噉佢係苦定樂?
- 係苦嘅,世尊。
- 佢係無常嘅、苦嘅、會壞滅嘅,噉呢個惗法係咪合理呢:「呢個係我嘅嘢,呢個係我,呢個係我嘅自我」?
- 都唔啱,世尊。
14) 受係有常定無常?
- 係無常嘅,世尊。
- 佢係無常嘅,噉佢係苦定樂?
- 係苦嘅,世尊。
- 佢係無常嘅、苦嘅、會壞滅嘅,噉呢個惗法係咪合理呢:「呢個係我嘅嘢,呢個係我,呢個係我嘅自我」?
- 都唔啱,世尊。
15) 想係有常定無常?
- 係無常嘅,世尊。
- 佢係無常嘅,噉佢係苦定樂?
- 係苦嘅,世尊。
- 佢係無常嘅、苦嘅、會壞滅嘅,噉呢個惗法係咪合理呢:「呢個係我嘅嘢,呢個係我,呢個係我嘅自我」?
- 都唔啱,世尊。
16) 行係有常定無常?
- 係無常嘅,世尊。
- 佢係無常嘅,噉佢係苦定樂?
- 係苦嘅,世尊。
- 佢係無常嘅、苦嘅、會壞滅嘅,噉呢個惗法係咪合理呢:「呢個係我嘅嘢,呢個係我,呢個係我嘅自我」?
- 都唔啱,世尊。
17) 識係有常定無常?
- 係無常嘅,世尊。
- 佢係無常嘅,噉佢係苦定樂?
- 係苦嘅,世尊。
- 佢係無常嘅、苦嘅、會壞滅嘅,噉呢個惗法係咪合理呢:「呢個係我嘅嘢,呢個係我,呢個係我嘅自我」?
- 都唔啱,世尊。
18) 由是,各位比丘,凡係色,無論係過去、未來、而家,無論屬內或外、粗或細、卑劣或高尚、遠或近,所有色都應該用正智慧如實噉看待:「呢個唔係我嘅嘢,呢個唔係我,呢個唔係我嘅自我。」
19) 凡係受,無論係過去、未來、而家,無論屬內或外、粗或細、卑劣或高尚、遠或近,所有受都應該用正智慧如實噉看待:「呢個唔係我嘅嘢,呢個唔係我,呢個唔係我嘅自我。」
20) 凡係想,無論係過去、未來、而家,無論屬內或外、粗或細、卑劣或高尚、遠或近,所有想都應該用正智慧如實噉看待:「呢個唔係我嘅嘢,呢個唔係我,呢個唔係我嘅自我。」
21) 凡係行,無論係過去、未來、而家,無論屬內或外、粗或細、卑劣或高尚、遠或近,所有行都應該用正智慧如實噉看待:「呢個唔係我嘅嘢,呢個唔係我,呢個唔係我嘅自我。」
22) 凡係識,無論係過去、未來、而家,無論屬內或外、粗或細、卑劣或高尚、遠或近,所有識都應該用正智慧如實噉看待:「呢個唔係我嘅嘢,呢個唔係我,呢個唔係我嘅自我。」
23) 各位比丘,睇到呢樣,善學嘅聖弟子會厭離色,厭離受,厭離想,厭離行,厭離識。由於厭離,而離貪。由於離貪,而解脫。喺解脫之中,就會起出噉樣嘅智:「我得到解脫。」因爲噉會好清楚:「生已經盡,梵行已成,該做嘅嘢都做咗,唔再返去原先嘅狀態。」
24) 世尊如是說。五位比丘好歡喜,信受咗世尊講嘅話。呢啲教誨講完後,五位比丘嘅心得到解脫,遠離漏惑,唔再執着。

分析我同無我[編輯]

基本上無我係思考萬物無常性質後嘅邏輯結論。冇長存嘅「個人」,因爲五蘊冇穩定嘅核心,佢係由緣而生嘅。蘊係組合、聚處、集合。對於人,蘊有五個。色蘊係色嘅集合,指身體(啲器官、各部分)。受蘊係感覺嘅集合,如苦、樂、不苦不樂。行蘊係各種心理活動(心行)嘅集合,有主意、造業,共有50種心行(唔計受、想)。想蘊係啲思想、回憶嘅集合。識蘊係啲心(心嘅進程、啲心所,如受想行)嘅集合,同心靈一齊同生同滅。喺阿含經嘅語境中,識同心同義。經藏中有話:「由是,各位比丘,凡係色/受/想/行/識,無論係過去、未來、而家,無論屬內或外、粗或細、卑劣或高尚、遠或近,所有色/受/想/行/識都應該用正智慧如實噉看待:『呢個唔係我嘅嘢,呢個唔係我,呢個唔係我嘅自我。』」所有呢啲色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊都係無我,喺呢11個境遇中都係:1/過去 2/而家 3/未來 4/屬內(機體內) 5/屬外(機體外) 6/粗(醜、唔微妙) 7/細(靚、微妙) 8/卑賤下劣 9/高尚殊勝 10/遠 11/近。修行者要實現對呢11個境遇嘅禪觀,來全面證得無我(阿羅漢程度)。點解話係全面?係因爲須陀洹、斯陀含、阿那含嘅果位仲未可以睇盡呢11個境遇。只有阿羅漢嘅果位,達到漏盡、無學,先至會睇明白,用四念處嘅禪觀法(身受心法)睇清晒呢11個境遇。啲修行者要曉呢個四念處,實行佢哋,先至有可能觀察晒呢啲境遇。譬喻須陀洹可以睇到入便嘅色(身體)係無我,呢位修行者完全睇到個身係無我,即可以離咗對身嘅貪愛,但呢位修行者仲未可以睇穿喺身體外褸住嘅色(得人鍾意嘅第個人或物)。要留意嘅係佛陀嘅立論:

總括:「因爲色/受/想/行/識係無常嘅(有生必定有滅),所以色/受/想/行/識嘅性質係苦(唔遂意)。因爲唔遂意嘅性質(苦),所以講色/受/想/行/識冇法子話係我嘅嘢、係我、係我嘅自我。由此,色/受/想/行/識係無我。進一步講,色/受/想/行/識之所以唔係我嘅嘢、唔係我、唔係我嘅自我,係因爲控制唔到色/受/想/行/識嘅生滅,色/受/想/行/識嘅生出係由於緣(即足夠嘅條件),而色/受/想/行/識嘅壞滅亦係由於緣。所以色/受/想/行/識係無我。」

譬喻:觀察(禪觀)呼吸嘅吸氣、呼氣(呼吸係色蘊嘅成份),會睇到吸氣同呼氣都係隨緣生。無論我哋想定唔想,條氣都會呼吸。冇人可以自己撳住條氣而死得,只有當條命盡時,條氣先至斷。又譬喻:觀察(禪觀)啲身體舉動,我哋會睇到每親手、腳運動,都跟呢個程序:1. 有咗動機(行)2. 引發色嘅動作。所以:由於動機(行)嘅緣,引起機體(色)動作。雖然我哋會話我哋係「唔小心」做咗乜嘢,但絕對唔係噉樣,都係有動機嘅(比如話習慣),先至生出機體嘅舉動。由於無明,而令人唔知道噉樣。啲動機、啲轉動係由無意識嘅貪愛差遣嘅。喺呢點,想要更明白,就要聯繫十二因緣(緣起法)。

二無我:人無我同法無我[編輯]

按照大乘佛教嘅教義,無我分爲人無我jan4 mou4 ngo5;拉丁梵文:Pudgala-nairātmya)同法無我faat3 mou4 ngo5;拉丁梵文:Dharma-nairātmya),稱做二無我ji6 mou4 ngo5)。

人無我又叫我空,法無我又叫法空[17]。而佢哋就通稱做二空,二空嘅意思同二無我一樣[17]。二空或者二無我又叫我法二空ngo5 faat3 ji6 hung1),因爲我空又叫人空,所以又嗌做人法二空jan4 faat3 ji6 hung1[18]。二空嘅教義係大乘佛教初期嘅根本教義、思想。

二無我定義[編輯]

人無我

將人類自身嘅實體睇做自我,叫做我執,針對呢樣,睇穿呢種自我,得到人無我嘅見解或者意識[17],從而達到證得呢啲嘢嘅醒悟境界[17]。我執又叫煩惱障,煩惱障係話衆生嘅身體同心靈因此而煩憂,因而無法涅槃(又或者解脫),於是衆生陷入輪迴,所以呢樣係種障礙[19]

[編輯]

 1. anattan[1]嘅主格複數形式[2]
 2. 呢個「我」長存不變而又堅固(稱做「常」);獨立自存,唔附屬喺其他嘢身上(稱做「一」);佢喺事物嘅核心,係佢嘅擁有主(稱做「主」);有支配能力(稱做「宰」);認爲「我」係種實在[4]

[編輯]

 1. 水野弘元 (2013年). 《増補改訂パーリ語辞典》(粵譯:增補改訂巴利文辭典). 春秋社. 第 17頁. 
 2. "「—an 男性」名詞・形容詞の変化(子音で終わるもの)(粵譯:—an 陽性:名詞、形容詞嘅變化(以輔音結尾))". manduuka.net. 喺2018年10月7號搵到. 
 3. 3.0 3.1 3.2 "無我". 朝日新聞社. 喺2018年10月7號搵到. 
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 綜合佛教大辭典編輯委員會 (1988年). 《総合仏教大辞典》(粵譯:綜合佛教大辭典;下卷). 法藏館. 第 1390~1391頁. 
 5. 5.0 5.1 5.2 "宗教·哲學 > 世界宗教 > 佛教 > 佛教思想 > 原始佛教思想 > 無我". 《寰球世界大百科事典》. 
 6. "世界思想 > 思想用語 > 東方思想關係 > 佛教關係 > 無我". 《寰球世界大百科事典》. 
 7. John C. Plott(莊·C.普洛) (2000年). Global History of Philosophy: The Axial Age(粵譯:世界哲學史:軸心時代). 1. Motilal Banarsidass. 第 63頁. ISBN 978-8120801585. The Buddhist schools reject any Ātman concept. As we have already observed, this is the basic and ineradicable distinction between Hinduism and Buddhism(參攷粵譯:佛教學者拒絕「我」嘅理念。就好似我哋見到噉,呢個係印度教同佛教間基本而無可剔除嘅明確區分。) 
 8. 8.0 8.1 湯馬斯·威廉·域斯·大衛;威廉·士迭(Thomas William Rhys Davids; William Stede) (1921年). Pali-English Dictionary(粵譯:巴利文—英文辭典). Motilal Banarsidass. 第 22頁. ISBN 978-81-208-1144-7. 
 9. 9.0 9.1 "Anatta(粵譯:無我)". 大英百科全書. 2013年. 
 10. "《雜阿含經》第16卷四〇八. 思惟經". CBETA 漢文大藏經. 喺2018年11月4號搵到. 查T02n0099_p0109a29(00)到T02n0099_p0109b04(00)。
 11. "《雜阿含經》第34卷九六二. 見經". CBETA 漢文大藏經. 喺2018年11月4號搵到. 查T02n0099_p0245c02(04)到T02n0099_p0245c06(04)。
 12. "《中阿含經》第60卷第十. 箭喻經". CBETA 漢文大藏經. 喺2018年11月4號搵到. 查T01n0026_p0804a26(00)到T01n0026_p0804a29(11)及查T01n0026_p0805b22(02)到T01n0026_p0805b27(03)。
 13. 羅弼·E.巴士維;當努·S.羅丕茲(Robert E. Buswell; Donald S. Lopez) (2013年). 《The Princeton Dictionary of Buddhism》(粵譯:普林斯頓佛教詞典). 普林斯頓大學出版社. 第 42~43,581頁. ISBN 978-1-4008-4805-8. 
 14. 弼越·弼越墮(著;ประยุทธ์ ปยุตฺโต;Prayudh Payutto);格蘭特·奧臣(譯;Grant Olson) (1995年). 《Buddhadhamma: Natural Laws and Values for Life》(粵譯:佛法:自然法則同生命價值). 紐約州立大學出版社. 第 62~63頁. ISBN 978-0-7914-2631-9. 
 15. 莊·卡特;馬顯打·帕利哈華打那(John Carter; Mahinda Palihawadana) (2008年). 《Dhammapada》(粵譯:法句經). 牛津大學出版社. 第 30~31,74,80頁. ISBN 978-0-19-955513-0. 
 16. "無我相經". buddhadipa. 喺2018年11月5號搵到. 
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 護法(著);玄奘(譯). "<成唯識論>". 《大正新修大藏經》. 1. 
 18. 星雲. "二無我". 喺2012年10月17號搵到. 
 19. 護法(著);玄奘(譯). "成唯識論". 《大正新修大藏經》.


  原文
  今造此論為於二空有迷謬者生正解故。生解為斷二重障故。由我法執二障具生。若證二空彼障隨斷。斷障為得二勝果故。由斷續生煩惱障故證真解脫。由斷礙解所知障故得大菩提。
  粵譯
  而家著述呢個論說嘅理由係啲人對二空有迷惑,要令啲人正解個二空。要正解二空,就必要破解呢兩個沉重嘅障礙(二重障:煩惱障同所知障)。因爲我執同法執呢兩個執着,而一齊引發呢兩個障礙。若果證得咗二空,隨之呢兩個障礙都會化解。要令呢兩個障礙化解,必要嘅係得到兩個善果報(二勝果:涅槃同菩提,或者解脫同菩提)。(仔細噉講)之所以會輪迴噉繼續生落去,原因在於煩惱障,破除咗煩惱障,就會證得真正嘅解脫(真解脫:喺唯識學,解脫嘅意思同涅槃一樣);利用智慧(解做:知道、理解、知識)破除所知障呢個障礙,就會證得大菩提(大徹大悟、完全嘅醒悟、出世嘅無分別智、無上正等菩提、阿耨多羅三藐三菩提)。