跳去內容

中國京城

出自維基百科,自由嘅百科全書

中國史上,有好多地方做過京城,即係一國皇帝或者阿頭嘅駐地。中國地域變化好大,時分時合,所以唔同時間、唔同,都有唔同京城。有時甚至會一國幾個京,積落來都好多做過京城。

京城通常會加個字,又或者別名有個京字。京字用法可以追到去西周。京字原本係高嘅,又係戰死嘅人高。所以京引申做大意思,而京師就係大而眾,又大又多人嘅地方,天子就住響度[1]

周代諸侯國,有宗廟嘅叫都,冇宗廟嘅叫[2][3]。所以呢啲國裏面,都同邑都有類以京嘅作用,意思有時會互借,例如京都咁。所以近代譯西方 Capital 做首都,意思係一國諸城之首。

咁多個京城之中,最耐嘅係西安洛陽

皆因兩岸分治,家下中國有兩個京城,中華人民共和國嘅京城係北京中華民國嘅實際京城係臺北,無法定京城,傳統上認為係響南京

古都[編輯]

有啲史學家中意叫做過幾次,長時間嘅京城做古都,重將幾個重要啲嘅夾埋一齊。

四大古都,即係西安洛陽南京北京。呢個係最早將古都夾埋一齊嘅講法。到咗1920年代,學術界又加埋開封五大古都,即係西安、洛陽、南京、北京、開封。又到咗1930年代,又有人將杭州加埋入古都之列,叫六大古都,即係西安、洛陽、南京、北京、開封、杭州。呢個講法,流傳至廣。

1988年,地理學家譚其驤提議安陽都係大古都,有人同意之下,又有七大古都之說,即係西安、洛陽、南京、北京、開封、杭州、安陽。2004年11月5號,中國古都學會會長朱士光宣佈,鄭州都係大古都,所以有八大古都,即係西安、洛陽、南京、北京、開封、杭州、安陽同鄭州。

東南西北中中國京都[編輯]

首都喺中國又叫做京城、京都、京畿、京師等。中國重要王朝嘅京都喺民間被按照方位順序進行分類。

  • 東京(今開封,歷史上又叫做「汴京」「汴州」。此外,洛陽周、漢、隋、唐時期亦曾經叫做東都、東京)
  • 南京(今南京,歷史上又叫做「金陵」「江寧」「天京」「建業」「建康」「秣陵」。遼代時嘅幽州、金代時嘅開封亦曾經叫做南京。)
  • 西京(今西安,歷史上又叫做「長安」「京兆府」。此外,五代、宋朝時期嘅洛陽亦都叫做西京。)
  • 北京(今北京,歷史上叫做「燕京」「北平」「大都」。此外,唐朝時期太原、明朝初年開封亦都叫做北京。)
  • 中京(今洛陽,東晉、金代時叫做中京。金代嘅北京曾經叫做中都。)

近代以來,少數民族政權被認為係中國歷史內同漢民族政權一樣平等嘅一部分,所以上面所提到嘅東西南北中國首都冇歷史學意義,而係一種民間嘅變稱。

由於各個朝代所管轄嘅具體區域有所不同,所以呢啲稱呼所指代嘅城市亦各有差異。比如,宋代嘅都城係東京汴梁(今開封),另有西、南、北三都:西京洛陽,南京商丘,北京大名。而同時期管轄中國另一部分區域嘅遼代亦有類似嘅稱呼:東京遼陽府(今遼寧遼陽),西京大同府(今山西大同),南京析津府(今北京),中京大定府,上京臨潢府。同一個城市喺唔同朝代亦有唔同嘅名,比如南京喺東吳同埋南宋之初叫做東都,而喺五代十國吳國叫做西都。

從地理位置上面睇,五大古都,洛陽居中,開封居東,西安居西,南京居南,北京居北。洛陽、開封、西安都位於中華文明嘅發源地中原地帶。近古以來嘅中國首都就主要喺南京同埋北京之間轉換。

各大古都[編輯]

西安(周、秦、漢、隋、唐等十三個王朝)、洛陽(夏、商、周、晉、漢等十三個王朝)、南京(明初、中華民國)、北京(元、明、清、中華人民共和國)、開封(夏、北宋)五大古都等都做過全國性政權嘅中國嘅首都。此外,發現殷墟安陽曾經作為商後期嘅首都,商朝京師搬幾次,有「前八後五」嘅講法。

定都南京嘅東晉同埋南朝宋、齊、梁、陳四個朝代、定都杭州嘅南宋等朝代,係處於分裂時期嘅中國漢族政權,而定都洛陽嘅北魏、定都北京嘅金則係處於分裂時期嘅中國少數民族政權。不過,東晉南朝南宋漢人一般認為喺中國處於分裂時期嘅華夏正統政權。

以下按照歷史地位介紹。

西安[編輯]

西安,古稱長安,又曾經叫西都西京大興城京兆城奉元城等,係中國歷史上影響力最大嘅城市之一。先後有西周西漢東漢獻帝初)、西晉愍帝)、前趙前秦後秦西魏北周等13個王朝喺呢度建都達1000幾年咁耐。又曾經係赤眉、綠林、大齊(黃巢)、大順(李自成)等民變政權嘅都城。

洛陽[編輯]

洛陽,古時又叫「洛邑」「雒邑」,先後有夏、商、西周、東周、東漢、曹魏、西晉、北魏、隋、唐、後梁、後唐、後晉13個王朝喺呢度建都,歷時1300幾年。洛陽喺明清時期由河南府治,民國時期設有專員公署,並一度係民國行都。1948年置洛陽市,但係由縣級市屬洛陽地區管轄,1956年升為地級市省轄市)。

北京[編輯]

北京係五朝帝都(遼、金、元、明、清):

南京[編輯]

南京東吳東晉南朝(宋、齊、梁、陳四朝)、南唐太平天國中華民國首都。

隨住北洋政府嘅建立,首都由南京搬去北京。北伐完咗之後再定都南京。(抗日戰爭期間1937年-1945年國民政府搬咗去重慶,重慶係臨時首都-陪都)。1949年蔣介石所領導嘅國民政府撤退到台灣之前,中國首都係位於南京(法理上南京至今仍然係中華民國嘅正式首都)。

開封[編輯]

開封,簡稱汴,古稱「汴州」「東京」「大梁」。係中國多個重要王朝嘅首都。夏朝時曾經喺度建都,叫做老丘。戰國時期,魏國喺度建都,叫「大梁」,冶鐵業發達,非常繁榮。後來歷經黃河水患同戰亂,幾乎淪為廢墟,極度衰敗。五代十國時期國家四分五裂,開封地理條件非常適宜農業經濟發展,作為一統天下嘅基礎,先後成為後梁後晉後漢後周嘅國都。後周大將趙匡胤發動陳橋兵變代後周稱帝,建立宋朝(北宋),仍以開封為首都,叫做「東京」,終於統一中國漢族嘅本部。北宋時期,開封城市結構突破咗唐代長安「坊市」城市格局嘅束縛,再次走向繁榮,發展成為當時世界上人口最多最繁華嘅城市之一。靖康之難後,北宋滅亡,開封俾金國佔領,繼續俾金朝定為都城。蒙古滅金之後,成為河南省州府。明朝初年曾經叫做「北京」,同稱為「南京」嘅金陵相對。

安陽[編輯]

上古三皇五帝時代,顓頊帝嚳兩位帝王喺安陽境內建都。殷商後期係商都殷墟。漢末以後,以城為中心嘅安陽先後成為曹魏後趙冉魏前燕東魏北齊六個王朝嘅都城。

杭州[編輯]

杭州五代十國時期吳越國之首都。金朝滅北宋後,皇族趙構走咗去南方,令當時叫做臨安嘅杭州成為南宋都城。

鄭州[編輯]

鄭州,簡稱鄭。傳說係黃帝嘅故都。喺4000幾年前嘅夏朝大禹個仔建都於陽城即係鄭州。鄭州有3000幾年前嘅商代遺址,部分歷史學家認為佢係商朝亳都。公元前11世紀嘅西周,周王封佢細佬管叔喺度,叫管國春秋時期,呢度又係鄭國大夫子產嘅封地。春秋同埋戰國時期,新鄭曾先後作為鄭國同埋韓國嘅國都長達500年咁耐。

其他京都[編輯]

除咗七大古都之外,重有好多城市曾經成為控制中國某地區嘅都城,或者實際割據政權嘅都城,或者政治上全中國嘅首都。

歷代京城[編輯]

朝代 /國 京城 年代
陽城 前2070年—約前1600年
斟鄩斟鄩
帝丘
老丘
西河
西亳 前1600年—約前1046年
西周 鎬京 前1046年前771年
東周 洛陽 前770年前256年
秦朝 咸陽 前221年前207年
西漢 洛陽 前202年
櫟陽 前202年前200年
長安 前200年8年
新朝 長安 8年23年
東漢 雒陽 25年190年
長安 191年195年
許縣 196年220年
三國 洛陽 220年265年曹魏
成都 221年263年蜀漢
建業 227年279年孫吳
西晉 洛陽 265年313年
長安 313年316年
東晉 建康 317年420年
北朝 平城 386年493年北魏
洛陽 493年534年北魏
534年577年東魏北齊
長安 534年581年西魏北周
南朝 建康 420年589年
隋朝 大興 581年618年
唐朝 長安 618年904年
洛陽 904年907年
五代 開封 907年923年後梁
洛陽 923年936年後唐
開封 936年960年後晉後漢後周
北宋 汴京 960年1127年
南宋 臨安 1127年1279年
遼朝 上京臨潢府 907年1120年
金朝 上京會寧府 1115年1153年
中都大興府 1153年1214年
南京開封府 1214年1234年
西夏 興慶府 1038年1227年
元朝 哈拉和林 1260年1264年
大都 1264年1368年
明朝 應天府 1368年1420年
順天府 1420年1644年
南明 南京 1644年1645年
福州 1645年1646年
肇慶 1646年1662年
清朝 北京 1644年1911年
中華民國 北京 1912年1928年
廣州 1925年1927年[4]
武漢 1927年[5]
南京 1927年1937年
武漢 1937年抗日戰爭時期)
重慶 1937年1945年(抗日戰爭時期)
南京 1945年1949年
廣州 1949年國共內戰時期)
重慶 1949年國共內戰時期)
成都 1949年國共內戰時期)
台北 1949年—到而家
中華人民共和國 北京 1949年—到而家

[編輯]

  1. 【蔡邕·獨斷】天子所居曰京師。京,大也。師,衆也。
  2. 【周禮·地官·小司徒】四縣爲。又諸侯子弟封邑亦曰都。
  3. 【左傳·隱元年】大都不過參國之一。《莊二十八年》凡邑,有宗廟先君之主曰都。又卿大夫食采之邑亦曰都。
  4. 為咗統一全國,中國國民黨政治委員會決議籌組「國民政府」,於1925年7月1號喺廣州正式成立。睇吓國民政府
  5. 1926年10月國民革命軍攻佔武漢三鎮1927年2月21號,武漢國民政府正式辦公。武漢國民政府運作到「寧漢合流」。睇吓寧漢分裂

出面網頁[編輯]