Ͱ

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

Ͱ佢亦有種舊寫法係,大階寫做Ͱ細階寫做ͱ, 叫做heta,讀似吃他。

出面網頁[編輯]

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ