Ϸ

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

Ϸ係一隻希臘字母,加落去寫大夏文大階寫做Ϸ細階寫做ϸ,名叫sho,讀似蘇。佢個名係後加,無人知大夏文隻字母係點讀,但估計讀/ʃ/音。

出面網頁[編輯]

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ