Ζ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Ζ希臘字母第六隻,大階寫做Ζ細階寫做ζ,寫做zeta,讀似舌他。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ