Ο

出自維基百科,自由嘅百科全書

Ο希臘字母第十五隻,大階寫做Ο細階寫做ο,寫做omicron,讀似奧滅狂浪。omicron,拆開做o mikron,係細o咁解,因為omega(Ω)係大o。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ