Π

來自維基百科
跳去導覽 跳去搵嘢
有關圓周率,請睇圓周率

Π希臘字母第十六隻,大階寫做Π細階寫做π,寫做pi,讀似派。

細楷π可以用來代表圓周率

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ