Φ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Φ希臘字母第廿一隻,大階寫做Φ細階寫做φ,寫做phi,讀似快。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ