Υ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Υ希臘字母第二十隻,大階寫做Υ細階寫做υ,寫做upsilon,讀似啽士郎。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ