Δ

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

Δ希臘字母第四隻,大階寫做Δ細階寫做δ,用羅馬字寫做「delta」,讀音用粵拼寫似「deu1 taa4」。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ