Β

出自維基百科,自由嘅百科全書
 唔好同ß搞亂。

Β希臘字母第二隻,大階寫做Β細階寫做β,用羅馬字寫做「beta」,讀音用粵拼寫係「bei1 taa4」,通常音譯啤打

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ