Β

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Β希臘字母第二隻,大階寫做Β細階寫做β,寫做beta,讀似卑他,通常音譯啤打

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ