Γ

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

Γ希臘字母第三隻,大階寫做Γ細階寫做γ,寫做gamma,讀似加麻。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ