Γ

出自維基百科,自由嘅百科全書

Γ希臘字母第三隻,大階寫做Γ細階寫做γ,用羅馬字寫做「gamma」,讀音用粵拼寫係「gaa1 maa4」,讀似伽瑪。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ