Μ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Μ希臘字母第十二隻,大階寫做Μ細階寫做μ,寫做mu,讀音用粵拼寫係「miu1」。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ