Σ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Σ希臘字母第十八隻,大階寫做Σ細階寫做σ或者ς,寫做sigma,讀似息麻。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ