Θ

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

Θ希臘字母第八隻,大階寫做Θ細階寫做θ,用羅馬字寫做theta,讀音用粵拼寫係「fi1 taa4」。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ